• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Systémové inženýrství a informatika


Zkratka: BAK-MIn
Typ studia: bakalářský
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Bc.
Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Systémové inženýrství a informatika"
Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)
Akreditace od: 9.12.2003
Akreditace do: 31.7.2020
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Tříletý bakalářský studijní program Manažerská informatika je organizován formou prezenčního studia. Je zaměřen na přípravu odborníků v oblasti informačních systémů (IS) a informačních technologií (IT), jako podpůrných systémů řízení a organizace podniku. Vzhledem k zaměření Fakulty podnikatelské je směrován do segmentu malých a středních firem. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je ústní odborná zkouška a obhajoba bakalářské práce. Úspěšným absolventům je udělen titul „bakalář“ (Bc.).
Klíčové výsledky učení:
Absolvent získá znalosti a dovednosti především v oblasti IS/IT, v disciplínách matematických a v oblasti ekonomiky a managementu. Nosnými předměty jsou ekonomie, podniková ekonomika, management, obchodní právo, základy informačních technologií, metody zpracování informací a aplikace matematických metod v ekonomice. Studium rozvíjí schopnost studentů tvůrčím způsobem přistupovat k návrhu a implementaci informačních systémů a řídících ekonomických systémů.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: doc. Ing. Miloš Koch, CSc.
Koordinátor ECTS: Ing. Jiří Kříž, Ph.D.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1BAK-MInManažerská informatika 57360
2BAK-MInManažerská informatika 52860
3BAK-MInManažerská informatika 53760