• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Ekonomika a management


Zkratka: BAK-KS
Typ studia: bakalářský
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Bc.
Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Ekonomika a management"
Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)
Akreditace od: 17.10.2012
Akreditace do: 31.7.2020
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Studijní program Ekonomika a management se zaměřuje na teoretické i praktické znalostí v tržní ekonomice a managementu. Bližší specializace je ve studijních oborech.
Klíčové výsledky učení:
Znalosti a dovednosti absolventa jsou dány odborným zaměřením bakalářského studijního programu, zejména pak jeho profilovými předměty. Jsou to předměty z oblasti ekonomie, účetnictví, daní, práva, ekonomiky a finančního řízení podniku, finančního trhu jakož i managementu a matematiky. Studium vychází z požadavků praxe, reflektuje současnou úroveň poznání v oblasti účetnictví, daní a práva a současně je koncipováno tak, aby umožňovalo doplňovat vzdělání v dalších souvisejících oblastech.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: kombinované studium
Garant programu: prof. Ing. Marie Jurová, CSc.
Koordinátor ECTS: -
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1BAK-EPM-KSEkonomika a procesní management 52860
1BAK-EP-KSEkonomika podniku 51960
1BAK-UAD-KSÚčetnictví a daně 54660
2BAK-EPM-KSEkonomika a procesní management 59160
2BAK-EP-KSEkonomika podniku 56460
2BAK-UAD-KSÚčetnictví a daně 56460
3BAK-EPM-KSEkonomika a procesní management 60060
3BAK-EP-KSEkonomika podniku 55560
3BAK-UAD-KSÚčetnictví a daně 58260