• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Kvantitativní metody v ekonomice


Zkratka: BAK-KME
Typ studia: bakalářský
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Bc.
Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Kvantitativní metody v ekonomice"
Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)
Akreditace od: 17.10.2011
Akreditace do: 31.8.2019
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Cílem studijního programu je příprava odborníků profilově zaměřených ekonomicky s dostatečně širokými matematickými vědomostmi v propojení na kvalitní znalosti z informatiky. Existenci takto strukturovaného oboru jednoznačně požaduje rostoucí potřeba řešit složité ekonomické úlohy exaktními matematickými prostředky za využití moderní výpočetní techniky, tak jak je žádoucí k naplnění hlavních požadavků dynamicky se rozvíjející oblasti znalostní ekonomiky.
Klíčové výsledky učení:
Profesionální dovednosti absolventa programu vycházejí z dostatečně hlubokých znalostí ekonomické teorie podporovaných kvalitním matematickým vzděláním a vědomostmi z informatiky. Absolvent disponuje schopností tyto dovednosti rozvíjet v trendech dalšího rozvoje ekonomických disciplín a je vybaven bohatými znalostmi pro efektivní řešení nových nestandardních úloh při ekonomických analýzách a ekonomickém rozhodování na pokročilé úrovni.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: prof. Ing. Petr Dostál, CSc.
Koordinátor ECTS: Ing. Jiří Kříž, Ph.D.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1BAK-MMEMatematické metody v ekonomice 60060
2BAK-MMEMatematické metody v ekonomice 54660
3BAK-MMEMatematické metody v ekonomice 55560