• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Architektura a urbanismus


Zkratka: ARCHURB
Typ studia: doktorský
Fakulta: Fakulta architektury
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ph.D.
Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Architektura a urbanismus"
Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí cyklus)
Akreditace od: 23.12.2014
Akreditace do: 31.8.2019
Specifické požadavky na přijetí:
Řádné ukončení magisterského studia v oboru architektura a příbuzných oborů na vysokých školách v ČR a na školách architektury v zahraničí. Úspěšné absolvování přijímacího řízení, ve kterém uchazeč prokazuje zájem i odborné předpoklady pro vědeckou práci.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Cílem studijního programu je především pěstování schopnosti vědecké práce na problému, který si student zvolí z nabídky témat doktorského studia každoročně znovu vypisovaných. Při jeho řešení prokazuje samostatnost, zvládnutí metodiky vědecké práce, zejména analýzu problému a syntézu získaných poznatků a jejich tvůrčí aplikaci do navrhovaného řešení. Student je připravován pro dráhu vědeckého a pedagogického pracovníka.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent je připraven k samostatné badatelské a vědecké práci v oblasti teorie architektury a urbanismu, je schopen samostatně a na vědecké úrovni řešit praktické problémy v oboru architektury a urbanismu, publikuje výsledky své praktické i teoretické činnosti, a to i v některém ze světových jazyků, je schopen pedagogického působení na vysoké škole.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi DSP získal nejvyšší vzdělání v oboru. Dále se mohou vzdělávat formou odborných mezinárodních seminářů a mezinárodních konferencí, zahraničních stáží.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
Koordinátor ECTS: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1ARCHArchitektura 06060
1URBANUrbanismus 06060
2ARCHArchitektura 03030?
2URBANUrbanismus 03030?
3ARCHArchitektura 03030?
3URBANUrbanismus 03030?