• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Architektura pozemních staveb


Zkratka: B-P-C-APS (N)
Typ studia: bakalářský
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Bc.
Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Architektura pozemních staveb"
Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)
Akreditace od: 19.7.2004
Akreditace do: 31.8.2023
Specifické požadavky na přijetí:
Uchazeč o studium v bakalářském studijním programu Architektura pozemních staveb musí prokázat znalosti a vědomosti v rozsahu stanoveném příslušnou směrnicí děkana FAST VUT v Brně. Jedná se o úspěšné absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dále pak student musí úspěšně vykonat talentovou zkoušku a následně odbornou část sestávající z testu z matematiky, z testu z deskriptivní geometrie a odborné rozpravy prokazující zájem o obor.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Ve shodě se zákonem č. 111/1998 o vysokých školách, zákonem č. 360/1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů a Autorizačním řádem České komory architektů, je cílem bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb poskytnout základní univerzální vzdělání v architektuře pozemních staveb, odpovídající v rámci strukturovaného studia prvnímu, tj. bakalářskému stupni. Vedle přímého profesního uplatnění je předpokladem pro možnost studia ve druhém, magisterském stupni a následné získání titulu Ing. arch. Ve srovnání s ostatními školami architektury v České republice je větší důraz kladen na průpravu ke kvalitní realizaci staveb, k dobrému architektonicko-stavebnímu detailu a ke schopnosti převést ideovou podstatu stavby do odpovídající projektové dokumentace.
Klíčové výsledky učení:
Mezi klíčové výsledky studia patří znalosti z přírodovědných předmětů (matematika, deskriptivní geometrie, informatika, mechanika atd.), odborných předmětů (pozemní stavitelství, veřejné a průmyslové stavby, urbanismus atd.), uměleckých předmětů (výtvarná tvorba atd.) atd.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Bakalářský studijní program Architektura pozemních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického je kompatibilní s bakalářskými programy ostatních architektonických škol při českých technických univerzitách. V duchu Boloňské deklarace umožňuje absolventovi pokračovat v dalším odborném studiu magisterských studijních programů architektury nejen na českých vysokých školách, ale i na univerzitách v zahraničí.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D.
Koordinátor ECTS: Ing. Lucie Vendlová, Ph.D.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1APSArchitektura pozemních staveb 60060
2APSArchitektura pozemních staveb 60060
3APSArchitektura pozemních staveb 56460
4APSArchitektura pozemních staveb 54660