• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Expertní systémy

Kód předmětu: FSI-VEX-K
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Znalost základních principů činnosti a tvorby expertních systémů. Schopnost výběru a aplikace vhodného nástroje pro tvorbu expertního systému.
Způsob realizace výuky:
20 % kontaktní výuka, 80 % distančně
Prerekvizity:
Matematická logika, teorie množin, teorie pravděpodobnosti, základy umělé inteligence.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je věnován následujícím tématům: Architektura a vlastnosti expertních systémů. Reprezentace znalostí a inferenční mechanismy. Reprezentace a zpracování neurčitosti. Fuzzy logika, lingvistické modely, fuzzy expertní systémy. Nástroje pro tvorbu expertních systémů. Získávání znalostí, strojové učení. Charakteristiky a ukázky vybraných expertních systémů. Příklady aplikací expertních systémů.
Doporučená nebo povinná literatura:
Mařík, V. a kol. Umělá inteligence (1, 2). Praha, Academia 1993, 1997.
Giarratano, J., Riley, G. Expert Systems. Principles and Programming. Boston, PWS Publishing Company 1998.
Jackson, P. Introduction to Expert Systems. Harlow, Addison-Wesley 1999.
Berka, P. a kol. Expertní systémy. Skripta. Praha, VŠE 1998.
Siler, W., Buckley, J.J. Fuzzy Expert Systems and Fuzzy Reasoning. Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc. 2005.
Kelemen J. a kol. Tvorba expertních systémů v prostředí CLIPS. Praha, Grada 1999.
Berka, P. Dobývání znalostí z databází. Praha, Academia 2003.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Požadavky pro zápočet: aktivní účast ve cvičeních, zpracování jednoduchých aplikací expertních systémů.
Zkouška: písemný test (jednoduché příklady a otázky z teorie), ústní zkouška.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem předmětu je, aby studenti pochopili principy činnosti expertních systémů a osvojili si základy znalostního inženýrství.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Kontrolována je účast na cvičeních. Zameškaná výuka může být nahrazena zpracováním zadaných úloh.

Typ (způsob) výuky:

Konzultace: 17 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
Osnova: 1. Úvod do systému CLIPS – fakty, šablony, pravidla, vzory, proces inference.
2. Funkce v CLIPSu, definice uživatelských funkcí.
3. Charakteristické znaky a struktura expertních systémů, oblasti aplikace.
4. Pravidlové expertní systémy.
5. Základy jazyka Prolog.
6. Tvorba expertních systémů v Prologu.
7. Expertní systémy založené na nepravidlové a hybridní reprezentaci znalostí.
8. Pravděpodobnostní přístupy ke zpracování neurčitosti, Bayesovské sítě.
9. Zpracování neurčitosti pomocí faktorů jistoty a Dempster-Shaferovy teorie.
10. Fuzzy přístupy ke zpracování neurčitosti.
11. Fuzzy expertní systémy.
12. Proces tvorby expertního systému, znalostní inženýrství.
13. Získávání znalostí z dat.
Řízené samostudium: 35 hod., povinná
Vyučující / Lektor: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
Osnova: 1. Seznámení se systémem CLIPS, fakty a pravidla.
2. Šablony, řešení úloh v CLIPSu.
3. Definice a použití funkcí v CLIPSu.
4. Tvorba expertního systému v CLIPSu.
5. Seznámení s jazykem Prolog.
6. Řešení úloh v jazyku Prolog.
7. Tvorba expertních systémů v Prologu.
8. Systém FEL-Expert.
9. Systém HUGIN.
10. Implementace faktorů jistoty v CLIPSu.
11. Systém EXSYS.
12. Systém LMPS.
13. Vyhodnocení semestrálních projektů.

eLearning: aktuální otevřený kurz

Zařazení předmětu ve studijních programech