• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Statistická analýza

Kód předmětu: FSI-9STA
Akademický rok: 2017/2018
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti získají hlubší znalosti z metod matematické statistiky, které jim umožní aplikovat stochastické modely technických jevů a procesů pomocí výpočtů na PC.
Způsob realizace výuky:
Není specifikováno.
Prerekvizity:
Základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je určen pro studenty doktorského studia a je zaměřen na moderní metody statistické analýzy (náhodný výběr a jeho realizace, fitování rozdělení a odhady jejich parametrů, testování statistických hypotéz, regresní analýza) pro zpracování statistických souborů získaných při realizaci a vyhodnocování experimentů v rámci vědeckovýzkumné práce studentů.
Doporučená nebo povinná literatura:
Montgomery, D. C. - Renger, G.: Probability and Statistics. New York : John Wiley & Sons, Inc., 1996.
Anděl, J.: Statistické metody. Praha : Matfyzpress, 1993.
Meloun, M. - Militký, J._: Statistické zpracování experimentálních dat. Praha : PLUS, 1994.
Hahn, G. J. - Shapiro, S. S.: Statistical Models in Engineering. New York : John Wiley & Sons, Inc., 1994.
Lamoš, F. - Potocký, R.: Pravdepodobnosť a matematická štatistika. Bratislava : Alfa, 1989.
Dowdy, S. - Wearden, S.: Statistics for Research. New York : John Wiley & Sons, Inc., 1993.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška je formou předneseného referátu z vybrané oblasti statistických metod anebo vypracováním písemné práce zaměřené na řešení konkrétních úloh.
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem předmětu je formování stochastického způsobu myšlení studentů a jejich seznámení s moderními metodami matematické statistiky a možnostmi využití profesionálního statistického softwaru ve výzkumu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednášce není povinná, ale doporučuje se.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 20 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
Osnova: Rozdělení pravděpodobnosti pro modelování technických jevů a procesů.
Průzkumová analýza pro zpracování statistických souborů.
Náhodný výběr - model a vlastnosti.
Metody fitování rozdělení pravděpodobnosti.
Odhady parametrů rozdělení pravděpodobnosti.
Testování statistických hypotéz o rozděleních.
Testování statistických hypotéz o parametrech.
Úvod do analýzy rozptylu, neparametrické testy.
Základy lineární regresní analýzy.
Statistický software - vlastnosti a možnosti použití.

Zařazení předmětu ve studijních programech