• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Optimalizace - matematické programování

Kód předmětu: FSI-9OMP
Akademický rok: 2017/2018
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti si osvojí základní teoretické znalosti z oblasti modelu matematického programování a optimalizacnich algoritmu. Znalosti se naučí aplikovat pri tvorbe optimalizačních modelů.
Způsob realizace výuky:
Není specifikováno.
Prerekvizity:
Úvodní znalosti matematického modelování inženýrských systémů. Základní znalosti matematické analýzy, lineární algebry, pravděpodobnosti, statistiky a numerických metod v rozsahu požadavků inženýrského studia s oborovými aplikacemi.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Řešení řady současných inženýrských problémů se neobejde bez znalosti matematických základů optimalizace. Kurs se zaměřuje zejména na problematiku matematického programování. Výklad zahrnuje informace z oblastí teorie (konvexnost úloh, linearita, náhodnost), algoritmů deterministických, stochastických, heuristických), použití softwaru a modelování. Diskutovány jsou vsechny významné typy matematických modelů (lineární, diskrétní, konvexní, vácekriteriální, stochastické, aj.). Konkrétní náplň je každoročně doplňována o oblasti zájmu posluchačů.
Doporučená nebo povinná literatura:
Bazaraa,M. et al.: Nonlinear Programming. Wiley and Sons
Klapka,J. a kol.: Metody operačního výzkumu. FSI 2001
Popela,P._: Nonlinear programming. sylabus, PDF
Paradalos et al.: Handbook of Optimization. Wiley and Sons
Popela,P.: Lineární programování v kostce. sylabus, PDF
Williams,H.P.: Model Building in Mathematical Programming. Wiley and Sons
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Studenti zpracují zadanou odbornou tématiku formou referátu a krátkého písemného sdělení. Po přednesení referátu proběhne odborná diskuse k tématu a bude provedeno vyhodnocení.
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Kurs je zaměřen na poznatky užitečné pro inženýrské optimalizační modely. Důraz je kladen na doplňování rigorózního výkladu motivaci přednášených poznatků pomocí názorných příkladů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Kontrola výuky se řídí pravidly platnými na FSI VUT.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 20 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
Osnova: 1. Úvodní modely
2. Lineární modely
3. Speciální (síťové a celočíselné) modely
4. Nelineární modely
5. Obecné modely (parametrické, vícekriteriální, nedeterministické, dynamické, hierarchické)

Zařazení předmětu ve studijních programech