• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Počítačové metody zpracování obrazů

Kód předmětu: FSI-9MZO
Akademický rok: 2017/2018
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Základní znalosti klasické i digitální fotografie a matematických metod analýzy obrazů včetně schopnosti práce se současnými obrazovými analyzátory.
Způsob realizace výuky:
Není specifikováno.
Prerekvizity:
Analýza v reálném a komplexním oboru, funkcionální analýza, základy programování
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět má seznámit doktorandy se základy fotografie a numerickými metodami analýzy obrazů na počítači. Úvodní část se zabývá principy klasické a digitální fotografie a numerickou reprezentací obrazů. Na ni navazují části zabývající se rekonstrukcí obrazu, filtrací v prostorové a frekvenční oblasti, analýzou a filtrací šumu, metodami zvýraznění obrazu. Další část se zabývá segmentací obrazu na objekty, analýzou a rozpoznáváním objektů. Závěrečná část se zabývá analýzou barevných a multispektrálních obrazů.
Doporučená nebo povinná literatura:
Klíma, M.; Bernas, M.; Hozman J.; Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. ČVUT Praha
Pratt, W. K.: Digital Image Processing. Wiley, New York
Druckmüller, M.; Heriban, P._: Digital Image Processing System 5.0. SOFO Brno
Starck, J.L. ; Murtagh, F.; Bijaoui, A.: Image Processing and Data Analysis. Cambridge Univesity Press
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Písemná zkouška
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem kurzu je seznámit doktorandy s matematickými metodami zpracování obrazů pro
vědecké a technické účely pomocí počítače.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Zameškaná výuka může být kompenzována konzultacemi.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 20 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
Osnova: 1. Základní principy klasické a digitální fotografie
2. Numerická reprezentace obrazu, grafické formáty, komprese
obrazových dat
3. Rekonstrukce obrazu, statistické charakteristiky obrazu
4. Bodové transformace obrazu
5. Konvoluce, filtrace obrazu v prostorové
6. Fourierova transformace a filtrace ve frekvenční oblasti
7. Filtry typu dolní a horní propust, nelineární filtry
8. Adaptivní filtry
9. Aditivní šum - analýza a filtrace
10. Impulzní šum - analýza a filtrace
11. Segmentace obrazu
12. Analýza objektů
13. Rozpoznávání a klasifikace objektů

Zařazení předmětu ve studijních programech