• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Funkce komplexní proměnné

Kód předmětu: FSI-9FKP
Akademický rok: 2017/2018
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti se seznámí s prací s elementárními funkcemi v komplexním oboru. Naučí se hledat jejich limity a vyšetřovat jejich spojitost. Obeznámí se s derivací funkce komplexní proměnné a Cauchy-Riemannovými podmínkami. Dalším tématem je integrál funkce komplexní proměnné, Cauchyho věta a Cauchyův integrální vzorec. Jako aplikace reziduí se budou počítat integrály reziduovou větou. Pomocí lineární, lineární lomené, mocninné, exponenciální a logaritmické funkce se účastníci přednášky naučí zobrazovat prostě a konformně oblasti v Gaussově rovině.
Způsob realizace výuky:
Není specifikováno.
Prerekvizity:
Diferenciální a integrální počet.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Funkce komplexní proměnné. Elementární funkce. Limita funkce komplexní proměnné. Spojitost funkce komplexní proměnné. Integrál funkce komplexní proměnné. Potenční řady a Taylorova řada. Laurentova řada. Izolované singularity. Rezidua. Konformní zobrazení. Celé funkce. Princip maxima modulu. Meromorfní funkce.
Doporučená nebo povinná literatura:
Bajpai, A.C., Mustoe, L.R., Walker, D.: Advanced Engineering Mathematics. John Wiley & Sons, Chichester, 1990.
Druckmuller, M., Ženíšek, A.: Funkce komplexní proměnné. PC-DIR real, Brno, 2001.
Černý, I._: Anylýza v komplexním oboru. Academia, Praha, 1983.
Noguchi, J.: Introduction to Complex Anylysis. AMS, Providence, 1997.
Druckmuller, M., Svoboda, K.: Vybrané statě z matematiky I. FS VUT, Brno, 1986.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Předmět je ukončen zkouškou, která je ústní. Prověřuje se u ní znalost definic, vět a algoritmů a schopnost jejich užití na konkrétních aplikacích.
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Seznámit studenty s teorií funkcí komplexní proměnné. Výklad směřuje přes nezbytné základní pojmy ke studiu holomorfních funkcí. Dalším důležitým probíraným pojmem je integrál funkce komplexní proměnné včetně řešení otázky jeho nezávislosti na křivce. Holomorfní funkce lze v závislosti na typuoblasti rozvinout v Taylorovu nebo obecněji Laurentovu řadu. Na to navazuje klasifikace izolovaných singularit a zavedení pojmu rezidua s aplikací v reziduové větě. Partie konformního zobrazení podává geometrickou aplikaci holomorfních funkcí. V závěru přednášky se studují celé a meromorfní funkce. K tomu je připojena jako aplikace část týkající se Hurwitzových polynomů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Učast na přednáškách je doporučená. Výuka probíhá podle týdenních rozvrhů. Je možné studovat individuálně podle doporučené literatury s využitím konzultací.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 20 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
Osnova: 1. týden: Funkce komplexní proměnné.
2. týden: Elementární funkce.
3. týden: Limita a spojitost funkce komplexní proměnné.
4. týden: Derivace funkce komplexní proměnné, holomorfní funkce.
5. týden: Integrál funkce komplexní proměnné.
6. týden: Cauchyova věta, Cauchyův integrální vzorec.
7. týden: Potenční řady.
8. týden: Taylorova řada, Laurentova řada.
9, týden: Izolované singularity, rezidua.
10. týden: Konformní zobrazení.
11. týden: Celé funkce.
12. týden: Princip maxima modulu.
13. týden: Meromorfní funkce.

Zařazení předmětu ve studijních programech