• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Dynamické a vícerozměrné stochastické modely

Kód předmětu: FSI-9DVM
Akademický rok: 2017/2018
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti získají hlubší znalosti z moderních stochastických metod, které jim umožní modelovat dynamické a vícerozměrné technické jevy a procesy pomocí výpočtů na PC.
Způsob realizace výuky:
Není specifikováno.
Prerekvizity:
Základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je určen pro studenty doktorského studia a je zaměřen na moderní stochastické metody (stochastické procesy a jejich zpracování, vícerozměrná rozdělení pravděpodobnosti, vícerozměrná lineární a nelineární regresní analýza, korelační analýza, metoda hlavních komponent, faktorová analýza, diskriminační analýza, shluková analýza) pro modelování dynamických a vícerozměrných problémů při realizaci a vyhodnocování experimentů v rámci vědeckovýzkumné práce studentů.
Doporučená nebo povinná literatura:
Montgomery, D. C. - Renger, G.: Probability and Statistics. New York : John Wiley & Sons, Inc., 1996.
Hebák, P. - Hustopecký, J.: Vícerozměrné statistické metody. Praha : SNTL/ALFA, 1987.
Meloun, M. - Militký, J.: Statistické zpracování experimentálních dat. Praha : PLUS, 1994.
Ryan, P. R.: Modern Regression Methods. New York : John Wiley & Sons, Inc., 1997.
Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. Praha : SNTL, 1976.
Anderson, T.W.: Statistical Analysis of Time Series. New York : John Wiley & Sons, Inc., 1994.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška je formou předneseného referátu z vybrané oblasti statistických metod anebo vypracováním písemné práce zaměřené na řešení konkrétních úloh.
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem předmětu je formování stochastického způsobu myšlení studentů a jejich seznámení s moderními stochastickými metodami a možnostmi využití profesionálního statistického softwaru ve výzkumu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednášce není povinná, ale doporučuje se.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 20 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
Osnova: Stochastické procesy, klasifikace, realizace.
Momentové charakteristiky, stacionarita, ergodicita.
Markovovy řetězce a procesy.
Analýza časových řad (trend, periodicita, náhodnost, predikce).
Vícerozměrná rozdělení pravděpodobnosti, vícerozměrná pozorování.
Výběrová rozdělení, odhady a testy hypotéz.
Vícerozměrná lineární regresní analýza, model, diagnostika.
Nelineární regresní analýza, korelační analýza.
Analýza hlavních komponent, úvod do faktorové analýzy.
Diskriminační analýza, shluková analýza.
Statistický software - vlastnosti a možnosti použití.

Zařazení předmětu ve studijních programech