• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Aplikovaná topologie

Kód předmětu: FSI-9APT
Akademický rok: 2017/2018
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti získají znalosti základních topologických pojmů a jejich vlastností a pochopí významnou roli, kterou topologie hraje v matematické analýze. Také se naučí řešit jednoduché topologické problémy a aplikovat získané výsledky do dalších matematických disciplín a do informatiky.
Způsob realizace výuky:
Není specifikováno.
Prerekvizity:
Veškeré znalosti z předmětů zaměřených na algebru nebo analýzu, které jsou vyučovány v bakalářském a magisterském stupni Matematického inženýrství.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
V předmětu budou studenti seznámeni se základy teorie uzávěrových operátorů a topologie z hlediska aplikací v geometrii, analýze, algebře, logice a informatice.
Doporučená nebo povinná literatura:
E. Čech, Topological spaces (Revised by Z. Frolík mand M. Katětov), Academia, Prague, 1966.
J. Adámek, V. Koubek a J. Reiterman, Základy obecné topologie, SNTL, Praha, 1977.
E. Čech, Topological spaces, in: Topological Papers of Eduard Čech, ch. 28, Academia, Prague, 1968, 436 - 472.
E. Čech, Topologické prostory, Nakladatelství ČSAV, Praha, 1959.
R. Engelking, General Topology,Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1977.
T. Y. Kong and A. Rosenfeld, Digital topology: introduction and survey, Computer Vision, Graphics, and Image Processing 48(3), 1989, 357 - 393. Publisher Academic Press Professional, Inc. San Diego, CA, USA
N. Bourbali, Elements of Mathematics - General Topology, Chap. 1-4, Springer-Verlag, Berlin, 1989.
J.L.Kelly, General Topology, Springer-Verlag, 1975.
N.M.Martin and S. Pollard,Closure Spacers and Logic, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 1996.
S. Vickers, Topology Via Logic, Cambridge University Press, New York, 1989.
R.W. Hall, G.T. Hermann, Y. Kong and R. Kopperman, Digital Topology (Theory and Applications), Springer, 2006
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Studenti musejí složit zkoušku, skládající se z písemné a ústní části. Během zkoušky bude zhodnocena znalost základních pojmů a jejich vlastností i schopnost užití teoretických vědomostí pro řešení konkrétních problémů.
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Uzávěrové operátory, otevřené a uzavřené množiny
2. Spojitá zobrazení a homeomorfismy
3. Uzávěrové operátory v geometrii, algebře a logice
4. Topologické prostory, okolí, báze a subbáze
5. Axiomy oddělitelnosti
6. Konvergence
7. Metrické a metrizovatelné prostory
8. Kompaktní prostory
9. Souvislé prostory
10.Aplikace topologických prostorů v informatice (digitální topologie)
Cíl:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy topologie a s topologickými metodami často užívanými v ostatních matematických disciplínách a v informatice.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Protože účast na přednáškách není pro studenty povinná, prezence při výuce nebude kontrolována.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 20 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
Osnova: 1. Základní pojmy teorie množin
2. Axiomatický systém uzávěrových operátorů
3. Čechovy uzávěrové operátory
4. Spojitá zobrazení
5. Kuratowského uzávěrové operátory a topologie
6. Základní vlastnosti topologických prostorů
7. Kompaktnost a souvislost
8. Metrické prostory
9. Uzávěrové operátory v algebře a logice
10.Úvod do digitální topologie

Zařazení předmětu ve studijních programech