• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Počítačová grafika

Kód předmětu: FSI-2PG
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný (nepovinný)
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Posluchači se naučí prakticky využívat znalosti získané v matematice
a konstruktivní geometrii, doplní je o znalosti základních technických
křivek a ploch, získají praktické dovednosti a návyky při práci s
profesionálním grafickým systémem (DESIGN CAD 3D). Prohloubí schopnosti
algoritmizace technických úloh. Seznámí se s prostředím Borland Delphi a programování základních grafických algoritmů
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní stereometrické pojmy Základní stereometrické úlohy Základní znalosti o promítacích metodách (Mongeovo promítání, kolmá axonometrie) Základy jazyka Pascal Základní orientace v prostředí Borland Delphi.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět se vyučuje v LS 1. ročníku inženýrského studia. Seznamuje posluchače se základními principy modelování geometrických útvarů na počítači a základními algoritmy počítačové grafiky. Získané znalosti jsou předpokladem pro úspěšnou práci s CAD systémy ve vyšších ročnících.
Samostudium je zaměřeno na teoretické základy počítačové grafiky, cvičení pak na praktickou práci se systémem Design CAD a realizaci vybraných algoritmů v Borland Delphi. Předpokládá se samostudium dle uvedené literatury, a to zejména těchto partií:
Grafická data, barevné systémy.
2D - modelování: konstrukce rovinných křivek zadaných explicitně, parametricky a polárně. Fergusonovy, Bezierovy a Coonsovy křivky. Základní shodné transformace roviny a jejich skládání, modelování valivého pohybu
3D - modelování: kosoúhlá a kolmá axonometrie, lineární perspektiva. Konstrukce ploch zadaných explicitně a parametricky. Bezierovy a Coonsovy bikubické a obecné plochy a jejich napojování. Plochy určené okrajem. Realistické zobrazování prostorových útvarů, řešení viditelnosti, řešení vlastního stínu konstantním stínováním. Hranové, stěnové a objemové modelování, operace s křivkami, plochami a tělesy, šablonování.
Doporučená nebo povinná literatura:
Martišek, D.: Počítačová geometrie a grafika, VUTIUM, Brno 2000
Martišek, D.: Počítačová geometrie a grafika, VUTIUM, Brno 2002
Martišek, D.: Matematické principy grafických systémů, Littera, Brno 2002
Martišek, D.: Matematické principy grafických systémů, Littera, Brno 2002
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: Zápočet je klasifikován na základě dvou semestrálních prací - grafický program v Borland DELPHI a model strojní součísti v DESIGN CAD.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Úkolem kursu je spojit teoretické znalosti studentů získané
v matematice a konstruktivní geometrii s praktickou činností
při modelování geometrických útvarů a strojních součástí
a připravit je na používání CAD systémů ve vyšších ročnících.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Chybějící účast na výuce lze nahradit písemným testem.

Typ (způsob) výuky:

Cvičení s poč. podporou: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.
Osnova: 1. Systém DESIGN CAD: Seznámení s prostředím, souřadná soustava a pohyb kurzoru. Nastavení systému (Units, Options - View, Cursor, Grid);2. Systém DESIGN CAD: Primitivy hranového modelování (Point, Line, Circle, Arc, Polygon) a operace s nimi (Fillet, Chamfer, Combine). 3. Systém DESIGN CAD: Volba barev a jejich editace. Srovnání RGB systému DESIGN CADU a CMY systému aplikace typu Paint Brush). Práce se soubory (Open, New, Save, Save as). Primitivy stěnového modelování (Circle, Polygon, Plane)4. Systém DESIGN CAD: Zoom, Fit to Window, ikony uchopení, BORLAND DELPHI: Seznámení se s prostředím, samostatný jednoduchý program (řez RGB - krychlí).5. Systém DESIGN CAD: Operace s křivkami a plochami (Make Slane, Surface Connect, S. Patch, Cut Plane, Plane Subtract). BORLAND DELPHI: Konstrukce křivek - - individuální práce s algoritmy 6. Systém DESIGN CAD: Primitivy objemového modelování (Box, Wall, Cylinder, Sphere) a operace s nimi (Add, Subtract, Intersect, Slice), příkazy vizualizace Hide, Shade. Material, Light Source. BORLAND DELPHI: Transformace v rovině 7. Systém DESIGN CAD: Práce s bloky - označení bloku (Selection Move, -Duplicate, -Rotate, -Mirror, -Scale, -Zoom). Translační a rotační šablonování. Info Box. BORLAND DELPHI: Modelování technických pohybů v rovině, 8. Systém DESIGN CAD: Kopírování bloků (Array, Circular Array), celkové shrnutí poznatků a zadání semestrální práce v systému DESIGN CAD. BORLAND DELPHI: Modelování technických křivek v rovině. 9. Systém DESIGN CAD: Řešení semestrální práce BORLAND DELPHI: Hranové modely ploch a jednoduchých těles v kosoúhlé a kolmé axonometrii a lineární perspektivě, jejich srovnání s týmiž modely v DESIGN CAD. 10.Systém DESIGN CAD: Řešení semestrální práce BORLAND DELPHI: Hranové modely technických ploch 11.Systém DESIGN CAD: Řešení semestrální práce BORLAND DELPHI: Řešení viditelnosti a konstantní stínování. Srovnání vektorového Painter's algoritmu z přednášek a rastrových algoritmů používaných v DESIGN CAD. 12.- 14. Řešení semestrálních prací.


Účast na cvičení je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních programech