• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Úvod do teorie her

Kód předmětu: FSI-0TH
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný (nepovinný)
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti získají základní znalosti z teorie her. Budou schopni aplikovat tyto znalosti v různých technických problémech.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Lineární algebra a základy obecné algebry.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Základní kurs teorie her. Věnujeme se obvyklým třem matematickým modelům (normální tvar, charakteristická funkce, poziční hry). Diskutují se různé koncepty rovnováhy. Řeší se řada praktických úloh.
Doporučená nebo povinná literatura:
Maňas, M.: Teorie her a její aplikace, SNTL, Praha, 1991 (CS)
Morris, P.: Introduction to Game Theory, Springer Verlag, New York, 1994 (EN)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Aktivní účast při výuce. Zkouška má písemnou a ústní část. Během 60 minutového testu budou studenti řešit zadané problémy. Základem ústní zkoušky je splolečné projití písemky. Zkoušející je povinen předem sdělit posluchačům (nejpozději na poslední přednášce) základní informace o průběhu zkoušky a také hlavní zásady týkající se klasifikace.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Základy lineární algebry.
2. Základy obecné algebry.
3. Hry v explicitním tvaru
4. Hry v normálním tvaru
5. Metody hledání rovnovážných strategií
6. Antagonistický konflikt
7. Maticové hry
8. Teorie užitečnosti
9. Úlohy o dohodě
10. Teorie her v biologii, evoluční teorie her
11. Kooperativní hry, teorie vyjednávání, problém bankrotu.
12. Teorie kolektivního rozhodování
13. Aplikace a shrnutí.
Cíl:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie her. Dalším cílem předmětu je rozvíjet logické myšlení studentů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je doporučená. Účast na cvičeních je kontrolovaná. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
Osnova: 1. Základy lineární algebry.
2. Základy obecné algebry.
3. Hry v explicitním tvaru
4. Hry v normálním tvaru
5. Metody hledání rovnovážných strategií
6. Antagonistický konflikt
7. Maticové hry
8. Teorie užitečnosti
9. Úlohy o dohodě
10. Teorie her v biologii, evoluční teorie her
11. Kooperativní hry, teorie vyjednávání, problém bankrotu.
12. Teorie kolektivního rozhodování
13. Aplikace a shrnutí.
Cvičení: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
Osnova: 1. týden: Základní pojmy z lineární algebry.
Další týdny: Cvičení k přednášce z předcházejícího týdne.

Zařazení předmětu ve studijních programech