• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Průmyslový projekt (M-MAI)

Kód předmětu: FSI-0PPS
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Posluchači se naučí aplikovat teoretické znalosti na konkrétní praktické případy. Doplní si znalosti o praktické dovednosti v rámci studovaného oboru nebo specializace, seznámí se se způsobem fungování firmy, naučí se komunikačním dovednostem, prezentaci, sebeprezentaci a týmové práci. V řadě případů si doplní také odborné jazykové kompetence.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Předpokládají se teoretické znalosti získané během dosavadního studia, které se vztahují k zaměření průmyslového projektu. Předmět je přípravou na řešení diplomového projektu.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na získání praktických dovedností a zkušeností řešením konkrétního problému, zadaného průmyslovým podnikem. Důraz je kladen na aplikaci poznatků v konkrétních podmínkách výrobní praxe. Zadání tématu provádí firma po dohodě s koordinátorem předmětu na ústavu nebo odboru. Student řeší zadaný problém zcela samostatně; postup práce a realizaci zadání konzultuje s odpovědným pracovníkem firmy.
Doporučená nebo povinná literatura:
S ohledem na konkrétní zadání
S ohledem na konkrétní zadání
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Samostatně zpracovávaný projekt ve firemním prostředí.
Způsob a kritéria hodnocení:
Klasifikovaný zápočet je udělen na základě obhajoby písemně zpracovaných výsledků projektu před jeho koordinátorem nebo pověřeným školitelem projektu.

Koordinátor projektů: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., druckmuller@fme.vutbr.cz, tel: 5 4114 2727
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Připravit studenta k samostatné práci při řešení konkrétního úkolu v průmyslové praxi a naučit ho výsledky práce prezentovat a obhájit. Dalším cílem je připravit studenta k řešení diplomového projektu a k osvojení zásad práce na projektu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Projektově orientovaná praxe probíhá dle instrukcí pověřeného pracovníka ústavu (koordinátora spolupráce s podniky).

Typ (způsob) výuky:

Odborná praxe: 120 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
Osnova: Obsah a průběh je individuální; určuje koordinátor spolupráce s podniky na ústavu po konzultaci s odpovědným pracovníkem podniku.

Zařazení předmětu ve studijních programech