• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Optimalizační modely

Kód předmětu: FSI-0OM
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný (nepovinný)
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Předmět je nabízen zejména studentům matematického inženýrství, je ale užitečný pro studenty těch inženýrských oborů, ve kterých důležitou roli hraje řešení optimalizačních úloh.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní poznatky diferenciální a integrálního počtu, lineární algebry a programování.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na základní matematické modely a metody pro řešení optimalizačních inženýrských problémů, zejména pak na počítačovou podporu modelování a řešení pomocí vhodného software. Kurs byl sestaven na základě zkušeností autora s obdobnými kursy na zahraničních školách (Computer-Aided Optimization). Je vhodný i pro studenty, kteří mají zájem o řešení obdobných problémů bez ohledu na jejich specializaci a ročník. Důraz je kladen na příklady řešení typických problémů včetně úloh řešených v rámci projektů VUT a FSI. Konkrétní zadání jsou pak řešena pomocí vhodného software z různých oblastí (MS Excel, Matlab, MAPLE, GAMS, aj.). Systematicky jsou respektovány obecné zásady tvorby matematických modelů: formulace a analýza problému, sestavení matematického modelu, klasifikace modelu a využití jeho teoretických vlastností, vhodná transformace modelu, algoritmické řešení, analýza a interpretace získaného řešení. Předmět zahrnuje příklady řešení optimalizačních modelů lineárních, síťových, nelineárních, celočíselných, dynamických a zahrnujících neurčitost.
Doporučená nebo povinná literatura:
GAMS User's Guide, GAMS Corp. 2007
GAMS Solver's Guide GAMS Corp., 2007
Williams, H.P. Model Building in Mathematical Programming, J.Wiley and Sons, 1993.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet je udělen na základě aktivní účasti studenta na řešení předložených problémů.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Důraz je kladen na získání aplikačně využitelných znalostí modelů a metod řešení optimalizačních problémů studenty s důrazem na počítačovou podporu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast je kontrolována pomocí aktivní účasti studentů na řešených problémech.

Typ (způsob) výuky:

Cvičení s poč. podporou: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
Osnova: 1.-3. Úvodní modely, Excel, GAMS, Maple
4.-6. Lineární modely - řešiče COIN, GAMS a Matlab
7.-8. Speciální (síťové a celočíselné) modely GAMS/CPLEX
9.-11. Nelineární modely GAMS/MINOS, CONOPT
12.-13. Obecné modely (parametrické, vícekriteriální, nedeterministické, dynamické, hierarchické)

Účast na cvičení je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních programech