• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Matematické výpočty pomocí MAPLE

Kód předmětu: FSI-0MV
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný (nepovinný)
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1, 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti se naučí základním příkazům systému Maple, obeznámí se s vnitřní strukturou tohoto systému a s možnostmi komunikace systému s okolím. Studenti dále získají dovednost řešit matematické a inženýrské problémy v tomto výpočetním prostředí.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Znalost středoškolské matematiky, základní dovednosti práce s PC.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět seznamuje studenty se systémem symbolické matematiky Maple, který umožňuje řešení studovaných matematických a inženýrských úloh. Předmět zahrnuje následující témata: orientace v prostředí Maple, základní příkazy, programování v systému, práce s knihovnami, řešení problémů z vybraných partií matematiky a řešení fyzikálních aplikací.
Doporučená nebo povinná literatura:
http://www.maplesoft.com/support/help/index.aspx (EN)
Buchar, J.: Úvod do programového souboru MAPLE V, , 0
http://www.maplesoft.cz/zakaznicka-podpora/navody-a-publikace/ (CS)
www.maplesoft.com, Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc., dokumentace.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Kurs je výběrový - 0 kreditů.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s výpočetním systémem Maple, který umožňuje efektivně řešit mnohé matematické a inženýrské problémy. Výuka je vedena tak, aby studenti byli schopni samostatně pracovat se systémem Maple a zvládli analyzovat a řešit některé praktické problémy.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Cvičení jsou povinná. Vypracování samostatné práce.

Typ (způsob) výuky:

Cvičení s poč. podporou: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D.
Osnova: Kurz je výběrový a koná se jako diskuse studentů s přednášejícím v počítačové laboratoři.
1. Základní orientace v prostředí Maple.
2. Úprava výrazů, řešení rovnic a nerovnic, průběh funkce.
3. Grafika, vykreslování grafů a tvorba animací.
4. Základy programování v Maple.
5. Práce s knihovnami, fyzikální aplikace.
6. Vkládání objektů, práce s objektem Spreadsheet.
7. Code edit region, fyzikální aplikace.
8. Práce s komponentami a tvorba aplikací I.
9. Práce s komponentami a tvorba aplikací II.
10. Řešení aplikací vybraných partií matematiky I.
11. Řešení aplikací vybraných partií matematiky II.
12. Maplet.
13. Práce na projektu.

Zařazení předmětu ve studijních programech