• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Matematický software

Kód předmětu: FSI-0MS
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti se naučí používat vývojové a programovací prostředí MATLAB. Získané znalosti si ověří a prohloubí zpracováním dvou semestrálních projektů.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základy programování, základy lineární algebry.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti se naučí pracovat s MATLABem. Postupně je probírána algoritmizace postavená na využití specifických prostředcích poskytovaných MATLABem. Výuka probíhá formou ukázek a experimentování na počítači. Zvládnutí probírané látky si studenti ověří zpracováním dvou samostatných projektů.
Doporučená nebo povinná literatura:
The MATLAB documentation on the WEB, http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/
L. Zaplatílek, B. Doňar: MATLAB pro začátečníky. BEN, Praha, 2003.
L. Zaplatílek, B. Doňar: MATLAB tvorba uživatelských aplikací. BEN, Praha, 2004.
D. Hanselman, B. Littlefield: Mastering MATLAB 7. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2005
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou pro udělení zápočtu je zpracování dvou semestrálních projektů.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem kurzu je naučit studenty v MATLABu programovat a vytvářet uživatelsky přívětivé aplikace s efektivním využíváním vestavěných nástrojů. To se děje postupným praktickým osvojováním MATLABu, které vyúsťuje do samostatného zpracování zadaných projektů
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Aktivní účast ve cvičeních.

Typ (způsob) výuky:

Cvičení s poč. podporou: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.
Osnova: 1. Koncept pracovního prostředí Matlabu
2. Přímé použití pracovního prostoru vs. m-skript vs. m-funkce, zadání projektu I
3. Matice vs. buňkové pole, maticová algebra
4. Indexace prohledáváním, tříděním a množinovými operacemi
5. Blokové matice a operace
6. Více o vykreslování grafů
7. Více o souborových operacích
8. Více o řídicích strukturách, chráněné bloky, zadání projektu II
9. Koncept řízení událostmi, grafické uživatelské rozhraní
10. Více o symbolických výpočtech
11. Koncept objektově orientovaného programování, implementace třídy
12. M-cesta, souborová organizace projektu
13. Závěrečné poznámky a shrnutí

Zařazení předmětu ve studijních programech