• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Matematický seminář

Kód předmětu: FSI-S3M
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný (nepovinný)
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Student se při "čtení matematiky po druhé" uvědomí souvislosti, které
nemohl výrazně získat během studia.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Předpokládá se znalost matematické látky probírané v bakalářském studiu.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Seminář je součástí přípravy studentů na státní závěrečnou zkoušku.
Jeho smyslem je zopakování látky z matematických předmětů vyučovaných v bakalářském studiu.
Doporučená nebo povinná literatura:
K.Rektorys a kol.: Přehled užité matematiky, SNTL, Praha, 1988
K.Rektorys a kol.: Přehled užité matematiky, SNTL, Praha, 1988
K.D. Joshi: Foundations of Discrete Mathematics, John Willey & Sons, New York, 1989
S.Salas, E.Hille, G.Etgen: Calculus (9th edition), John Willey & Sons, Hoboken, 2002
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Student obdrží zápočet na základě docházky a závěrečného testu.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Předmět zajišťuje zopakování základů matematiky před státní závěrečnou
zkouškou.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast bude pravidelně kontrolována, protože se však jedná o nepovinný předmět, nebude třeba omluvenou nepřítomnost nahrazovat.

Typ (způsob) výuky:

Cvičení: 39 hod., povinná
Vyučující / Lektor: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
Osnova: 1. Lineární algebra
2. Analytická geometrie
3. Diskrétní matematika
4. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné
5. Diferenciální počet funkcí více proměných
6. Integrální počet funkcí jedné proměnné
7. Integrální počet funkcí více proměnných
8. Obyčejné diferenciální rovnice
9. Nekonečné řady
10.Matematická analýza v komplexním oboru
11.Funkcionální analýza
12.Numerické metody
13.Pravděpodobnost a statistika

Zařazení předmětu ve studijních programech