• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Základy programování

Kód předmětu: FSI-SZP
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti se naučí základům programování a algoritmizace. Zvládnou formulovat jednoduchý algoritmus a realizovat ho. Získané znalosti dále umožní studentům se lépe orientovat v oblasti objektově orientovaného programování.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní dovednosti práce s Windows PC.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět seznamuje studenty se základy algoritmizace a programování. Probíranými tématy jsou algoritmy, jednoduché a strukturované datové typy, příkazy a blokové řídicí struktury, statické a dynamické proměnné, vstupy a výstupy, práce se soubory.
Doporučená nebo povinná literatura:
V. Kadlec: Učíme se programovat v DELPHI a v jazyce OBJECT PASCAL, Computer Press, Praha, 2001.
P. Satrapa: Pascal pro zelenáče, Neokortex, Praha, 2000.
T. Hála: Pascal (učebnice pro střední školy), Computer Press, 2002.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, kde je proveden výklad základních principů. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Základem klasifikace je bodové hodnocení semestrálního projektu a písemného testu. CELKOVÉ BODOVÉ HODNOCENÍ: 100--90: A (výborně); 89--80: B (velmi dobře); 79--70: C (dobře); 69--60: D (uspokojivě); 59--50: E (dostatečně); 49--0: F (nevyhovující).
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem předmětu je naučit studenty algoritmizovat praktické problémy a získané algoritmy realizovat. Výuka je vedena tak, aby se studenti naučili samostatně pracovat ve vývojovém prostředí, sami dokázali své znalosti podle potřeby prohlubovat, a aby dokázali prezentovat dosažené výsledky samostatné práce na zadaných projektech.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je žádoucí, účast ve cvičeních je povinná. Výuka probíhá podle týdenních rozvrhů. Způsob náhrady zameškané výuky je plně v kompetenci cvičícího.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.
Osnova: 1. Algoritmus a program, vyjádření algoritmu
2. Blokové řídicí struktury
3. Jednoduché a strukturované datové typy
4. Cykly a strukturované skoky, invariant cyklu
5. Procedury a funkce
6. Parametry, lokální a globální proměnné
7. Volání funkce, rekurze
8. Statické a dynamické proměnné
9. Vstupy a výstupy, soubory, operace se soubory
10. Výjimky a chráněné bloky
11. Koncept řízení událostmi
12. Koncept objektově orientovaného programování, typy vs. třídy
13. Systematika návrhu shora dolů, závěrečné poznámky a shrnutí
Cvičení s poč. podporou: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.
Osnova: Cvičení rozvíjejí témata probíraná na přednáškách. Důraz je kladen na schopnost samostatné práce, tj. na vytvoření jednoduchého algoritmu a jeho odladění. V každém cvičení je vytvářen alespoň jeden nový program. Získané znalosti studenti doloží vypracováním semestrálního projektu, jehož výsledky budou v závěru semestru prezentovat.

eLearning: aktuální otevřený kurz

Zařazení předmětu ve studijních programech