• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Spolehlivost a jakost

Kód předmětu: FSI-SSJ
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti získají potřebné znalosti z důležitých partií teorie spolehlivosti a řízení jakosti, které jim umožní s použitím PC modelovat a určovat důležité charakteristiky jakosti technických systémů a procesů na základě statistických dat.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní a pokročilé metody teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Obsahem předmětu jsou základy teorie spolehlivosti a statistických metod řízení jakosti: funkční a číselné charakteristiky spolehlivosti, vybrané typy rozdělení pravděpodobnosti, spolehlivost systému, statistické metody pro výpočet spolehlivosti z naměřených údajů, způsobilost výrobního procesu, regulační diagramy, statistická přejímka. Vypracování projektu spolehlivosti a řízení jakosti na PC pomocí software Statistica a Minitab.
Doporučená nebo povinná literatura:
Kupka, K.: Statistické řízení jakosti, , 0
Montgomery, Douglas C.:Introduction to Statistical Quality Control /New York :John Wiley & Sons,2001. 4 ed. 796 s. ISBN 0-471-31648-2
Militký, J.: Statistické techniky v řízení jakosti, , 0
Ireson, Grant W. Handbook of Reliability Engineering and Management.Hong Kong :McGraw-Hill,1996. 1st Ed. nestr. ISBN 0070127506
Linczényi, A.: Inžinierska štatistika, , 0
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: vypracování projektu spolehlivosti systému a řízení jakosti reálného výrobního systému; klasifikace dle hodnocení samostatného projektu.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Seznámení studentů oboru Matematické inženýrství s metodami teorie spolehlivosti pro modelování a vyhodnocování spolehlivosti technických systémů, s metodami matematické statistiky pro řízení jakosti výrobních procesů, a s řešením samostatného projektu pomocí statistického softwaru.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Cvičení je kontrolované a o náhradě zameškané výuky rozhoduje učitel cvičení.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Ing. Josef Bednář, Ph.D.
Osnova: Základní pojmy spolehlivosti objektů.
Funkční charakteristiky spolehlivosti.
Číselné charakteristiky spolehlivosti.
Rozdělení pravděpodobnosti doby do poruchy.
Useknutá rozdělení pravděpodobnosti doby do poruchy, směsi rozdělení.
Metody výpočtu spolehlivosti systému.
Úvod do teorie obnovy, pohotovost.
Odhady pro necenzorované a cenzorované výběry.
Stabilita a způsobilost procesu.
Regulace procesu měřením a porovnáním (charakteristiky, diagramy).
Statistická přejímka měřením a porovnáním (druhy přejímek).
Speciální statistické metody (Paretova analýza, toleranční meze).
Fuzzy spolehlivost.
Cvičení s poč. podporou: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Ing. Josef Bednář, Ph.D.
Osnova: Moderní PC software pro statistické řízení jakosti.
Funkční charakteristiky spolehlivosti.
Číselné charakteristiky spolehlivosti.
Vlastnosti rozdělení pravděpodobnosti doby do poruchy.
Useknuté tvary a směsi rozdělení pravděpodobnosti doby do poruchy.
Přímý výpočet spolehlivosti systému prvků.
Výpočet spolehlivosti systému prvků pomocí grafových metod.
Odhady pro necenzurované a cenzurované soubory.
Stabilita a způsobilost procesu.
Regulace procesu měřením a porovnáním.
Statistická přejímka měřením a porovnáním.
Paretova analýza, toleranční meze.
Fuzzy spolehlivost.

Zařazení předmětu ve studijních programech