• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Moderní metody programování

Kód předmětu: FSI-SR3
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Nejdůležitější témata: Architektura .NET Framework, řízené prostředí CLR, Jazyk C#, Common Type System (CTS), .NET komponenty (assemblies), Framework Class Library. Také práce s XML, tvorba grafického uživatelského rozhraní s knihovnou Windows Forms.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Je požadována jistá praktická znalost programování a principů objekově orientovaného programování. Formální základy informatiky nejsou nutné.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Architektura platformy .NET Framework, řízené prostředí CLR, Jazyk C#, Common Type System (CTS), .NET komponenty (assemblies), knihovna tříd Framework Class Library(FCL).
Doporučená nebo povinná literatura:
Anders Hejlsberg: The C# Programming Language, Addison-Wesley 2010 ISBN 0-321-74176-5, 704 stran (EN)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Klasifikovaný zápočet se uděluje na základě následujících podmínek: 30% týdenní úlohy na programování, 70% samostatný projekt. Za aktivní přínos ve výuce lze získat zvláštní ohodnocení.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem kursu je naučit studenty principům vývoje aplikací pro Microsoft .NET Framework.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je žádoucí, účast ve cvičeních je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.
Osnova: 1. Platforma .NET Framework
2. Common language Runtime (CLR); Common Language Specification (CLS); Jazyková integrace
3. Vývojové prostředí Visual Studia .NET
4. Úvod do jazyka C#
5. Objektově orientované prvky platformy .NET
6. Prostory jmen; Ošetření výjimek
7. Společný typový systém
8. Delegáty a eventy
9. Atributy
10. Pole a kolekce
11. Práce s řetězci; Regulární výrazy
12. Správa paměti a zdrojů
13. Vstup/Výstup; Práce s XML; Serializace
14. Windows Forms
Cvičení s poč. podporou: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.
Osnova: 1. Mezijazyk (IL); .NET model spouštění
2. Primitivní datové typy; Výčty; Výrazy; Příkazy
3. Řídící struktury (if, for, while, do..while, foreach)
4. Vývojové prostředí Visual Studio .NET
5. Třídy a rozhraní; Konstruktory, metody, položky, konstanty; Dědičnost a polymorfismus
6. Prostory jmen; Ošetřování vyjímečných stavů
7. System.Object, rovnost, hashové kódy, kopírování; Hodnotové & referenční typy; Typové konverze a přetypování
8. Delegáty a násobné delegáty; Eventy
9. Použití attributů; Vytváření uživatelských atributů
10. Pole; Schodovité vs. vícerozměrné pole; Kolekce a enumerátory; Seznamy, slovníky, hashové tabulky
11. Řetězce, manipulace (StringBuilder), formátování; Unicode, kódování, globalizace and internacionalizace, Regulární výrazy
12. Řízená halda a garbage collection; Destruktory a finalizéry
13. Proudy, readers/writers; soubory a adresáře; Asynchronní vstup/výstup
14. Programovací model Windows Forms; Formuláře a dialogy; Události

Zařazení předmětu ve studijních programech