• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Diplomový projekt I (M-MAI)

Kód předmětu: FSI-SD3
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Student během dvou let vytvoří diplomový projekt.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu diplomové práce.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné litaratury a vytváření software na PC pro přípravu diplomové práce. Důraz je kladen na samostatnou práci na PC.
Doporučená nebo povinná literatura:
Konkrétní literatura, která se vztahuje k diplomové práci, je doporučena vedoucím práce
Konkrétní literatura, která se vztahuje k diplomové práci, je doporučena vedoucím práce
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu:
Aktivní práce na diplomovém projektu potvrzená vedoucím diplomového
projektu.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Předmět zajišťuje minimum soustavné práce na diplomovém projektu tak,
aby student během následujícího semestru úspěšně dokončil diplomový projekt.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího diplomové práce. Pokud tento nebude s výsledky spokojen, bude studentovi uložena práce na diplomovém projektu nad rámec předmětu.

Typ (způsob) výuky:

Vedení dip. prací: 65 hod., povinná
Vyučující / Lektor: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
Osnova: Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu.

Zařazení předmětu ve studijních programech