• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Seminář k diplomové práci II (M-MAI)

Kód předmětu: FSI-SDS
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Student se naučí veřejně vystupovat a přednášet matematické výsledky. Svoje zkušenosti pak využije při prezentování diplomové práce během státní zkoušky a také při vystoupeních na vědeckých konferencích.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Předpokládají se jisté znalosti, získané během práce na diplomovém projektu.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
V semináři studenti referují formou třicetiminutové přednášky o výsledcích, které získali při práci na svých diplomových projektech.
Doporučená nebo povinná literatura:
Diplomové práce studentů oboru Matematické inženýrství
Diplomové práce jednotlivých studentů
Diploma Theses of individual students of the study branch "Mathematical Engineering"
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu jsou aktivní účast na seminářích a přednáška o své diplomové práci.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Studenti se učí veřejně vystupovat a prezentovat matematické výsledky širší (matematické) veřejnosti. Tím se
přípraví na své vystoupení při obhajobě diplomového projektu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na semináři je povinná a bude pravidelně kontrolována. V případě omluvené nepřítomnosti bude studentovi uloženo seznámit se s tématem diplomové práce, jejíž prezentaci zameškal.

Typ (způsob) výuky:

Cvičení: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
Osnova: 1.-13.: V každém týdnu se uskuteční jeden seminář, na kterém budou referovány diplomové práce jednotlivými diplomanty tak, aby se během semestru dostalo na všechny. Ihned po odreferování budou jednotlivé práce diskutovány.

Zařazení předmětu ve studijních programech