• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Inteligentní řídicí systémy

Kód předmětu: FSI-RIR
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti si osvojí základy těchto metodologií.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Předpokládá se orientace v základních poznatcích o dynamických systémech a v metodologii klasického návrhu regulátoru. Poporučuje se orientace v teorii řízení a fuzzy logice.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět dává stručný přehled vybraných partií teorie řízení s důrazem na jejich prakrické využití. Je diskutována použitelnost uváděných prostředků pro řešení úloh řízení technických soustav a procesů.
Doporučená nebo povinná literatura:
Hangos, K. M.: Intelligent Control Systems
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet je udělován na základě vyhodnocení aktivity ve cvičeních a výsledků písemného zápočtového testu se čtyřmi otázkami. Klasifikace je plně v kompetenci vyučujícího podle platných směrnic VUT v Brně.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem je zvládnout základy metodologie návrhu stavových regulátorů a fuzzy regulátorů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je žádoucí, na cvičeních povinná. Výuka běží podle týdenních plánů. Způsob nahrazení zameškaných cvičení je plně v kompetenci vyučujícího.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.
Osnova: 1. Vnější a vnitřní popis dynamického systému ve spojité a diskrétní oblasti.
2. Stavové zpětnovazební řízení.
3. Návrh stavového regulátoru s kompenzací poruchy.
4. Návrh stavového řízení s pozorovatelem.
5. Zobecnění návrhu stavového řízení, vhodné struktury pro návrh stavového řízení.
6. Příklad řešení technického problému.
7. Fuzzy množiny, lingvistické proměnné.
8. Inferenční pravidla, fuzzyfikace, defuzzyfikace.
9. Pravidlové systémy, fuzzy regulátory.
10. Tvorba báze pravidel fuzzy regulátoru použitím empirických znalostí o chování systému.
11. Řešení technického problému.
12. Tvorba báze pravidel fuzzy regulátoru použitím obecných metapravidel.
13. Řešení technického problému.
Cvičení s poč. podporou: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.
Osnova: 1. Základy práce s Matlab/Simulink/Control System Toolbox.
2. Dynamické vlastnosti systému, vyšetřování stability.
3. Příklad řešení: klasické řešení regulátoru.
4. Příklad řešení: stavový regulátor I.
5. Příklad řešení: stavový regulátor II (s kompenzací poruchy).
6. Příklad řešení: stavový regulátor III (s pozorovatelem).
7. Příklad řešení: stavový regulátor IV (s pozorovatelem a kompenzací poruchy).
8. Základy práce s Matlab/Simulink/Fuzzy Logic Toolbox.
9. Příklad řešení: fuzzy regulátor I (intuitivně).
10. Příklad řešení: fuzzy regulátor II (intuitivně).
11. Příklad řešení: fuzzy regulátor III (z empirické znalosti).
12. Příklad řešení: fuzzy regulátor IV (použitím metapravidel).
13. Zápočtový test.

eLearning: aktuální otevřený kurz

Zařazení předmětu ve studijních programech