• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Účetnictví

Kód předmětu: FP-uceP
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1, 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti získají teoretické znalosti základních principů účetnictví a provázanosti účetních operací a účetních výkazů. Studenti získají dovednosti v oblasti identifikace účetních operací, jejich vlivu na položky účetních výkazů a sestavení účetních výkazů.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní všeobecné znalosti ekonomiky podniku.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen do oblasti podstaty a základních principů účetnictví, a to ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů, utváření výsledku hospodaření a průběhu peněžních toků v obchodní korporaci.
Doporučená nebo povinná literatura:
KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Polygon, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. (CS)
Kovanicová, D. Finanční účetnictví – světový koncept. 5.vyd., BOVA POLYGON, 2005. ISBN 80-7273-129-7. (CS)
Zákon č. 563/1191 Sb., o účetnictví, v platném znění. (CS)
Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, v platném znění. (CS)
České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 024, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (CS)
RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 17. akt. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2017. ISBN 978-80-7554-061-4.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Výuka probíhá formou přednášek v rozsahu 2 hodiny týdně, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení v rozsahu 2 hodiny týdně jsou zaměřena zejména na praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet:
Zápočtová písemné práce (na konci semestru). Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.
Zkouška:
Písemný test s uzavřenými odpověďmi. Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.

Bodové hodnocení zápočtu vstupuje do celkového hodnocení předmětu v poměru 40% zápočet : 60% zkouška.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Předmět je zaměřen do oblasti podstaty a základních principů účetnictví ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů a utváření výsledku hospodaření.
1. Charakteristika podvojného UCE, právní úprava vedení UCE v ČR, výstupy z UCE.
2. Rozvaha, rozvahové změny.
3. Výkaz zisku a ztráty, vznik VH.
4. Zásady vedení UCE, metodické nástroje.
5. Finanční účty (charakteristika, oseňování a účtování peněz, krátkodobých úvěrů a krátkodobých CP)
6. Oběžná aktiva – zásoby (charakteristika, oceňování, účtování).
7. Zúčtovací vztahy - pohledávky (zejména pohledávky z obchodních vztahů)
8. Zúčtovací vztahy - závazky (zejména z obchodních vztahů, za zaměstnanci za společníky)
9. Dlouhodobý majetek (pořízení, odpisování, vyřazení)
10. Vlastní kapitál, dlouhodobé cizí zdroje (účtování o VH a dlouhodobých úvěrtech).
11. Náklady a výnosy (provozní a finanční).
12. UCE uzávěrka a závěrka.
13. Audit UCE závěrky, povinnosti UJ zveřejnit závěrku.
Cíl:
Cílem předmětu je naučit studenty základním principům účetnictví a primárním návaznostem v účetních výkazech, které jsou klíčové pro pochopení jakéhokoli systému účetnictví.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. Ing. Anna Fedorová, CSc.
Cvičení: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. Ing. Anna Fedorová, CSc.

Zařazení předmětu ve studijních programech