• Noc vědců 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Plánování města a regionu

Kód předmětu: FA-3M6
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Teoretické znalosti o souvislostech, mechanismu a tendencích rozvoje měst z hlediska koncepce rozvoje měst a jejich územního rozvoje.
Způsob realizace výuky:
Není specifikováno.
Prerekvizity:
Základní pojmy a znalosti z oblasti urbanismu a širší oblasti rozvoje měst.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Teoretické principy a zásady plánování měst a regionů se zaměřením na otázky funkční, provozní a prostorové skladby. Základní teoretická průprava plánování města a regionu.
Doporučená nebo povinná literatura:
Zahraniční urbanistické a architektonické časopisy dle aktuální nabídky (EN)
Evropská charta urbanismu, anglické znění, Rozhodnutí EU č.234, 1992 (EN)
Joerg Knieling and Frank Othengrafen: Planning Cultures in Europe, Decoding Cultural Phenomena in Urban and Regional Planning, Ashgate, 2009. (EN)
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcí vyhlášky (CS)
Stefanie Dühr, Claire Colomb & Vincent Nadin: European Spatial Planning and Territorial Cooperation, Routledge, 2010 (EN)
Europa and architecture tomorrow, ČKA, Letenská 5, Praha I, 1997 (EN)
Stefanie Dühr, Claire Colomb & Vincent Nadin: European Spatial Planning and Territorial Cooperation, Routledge, 2010. (EN)
Gehl, J.: Live between building, 1999 (EN)
Lynch,K.: The Image of The City, 1992 (EN)
Davoudi, S. and Strange, I. (eds), Conceptions of Space and Place in Strategic Spatial Planning, London, Routledge (RTPI Library Series), 2009 (EN)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody a postupy vyučování určí vyučující předmětu. Součástí výuky je zpracování seminární práce zaměřené na aktuální rozvojový problém města nebo urbanistického souboru dle výběru studenta.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška zaměřená na téma zpracovávané seminární práce. Klasifikace zohledňuje znalosti posluchače a jeho orientaci v problematice
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Urbanismus a územní plánování, pojmy a souvislosti, pojetí a nástroje územního plánování v ČR, historie plánování měst.
Přehled historického vývoje v základních etapách, současné město, uspořádání a funkce města. Funkční, provozní a prostorové uspořádání našich měst, aktuální problémy – základní charakteristika /brownfileds, suburbanizace, urban sprawl, doprava, shrinking cities,…/
Urbanizace a její fáze, suburbanizace, principy a souvislosti.
Brownfields - charakteristika a příklady.
Udržitelný rozvoj měst.
Brno a jeho rozvoj.
Cíl:
Získání profesionálních teoretických znalostí potřebných pro řešení otázek územního rozvoje sídel.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Průběžně konzultovaná seminární práce zaměřená na problém rozvoje města (části města, urbanistického souboru) dle výběru studenta.

Typ (způsob) výuky:

Státní záv. zk.: 2 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Ing. arch. Kateřina Dokoupilová Pazderková, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech