• Noc vědců 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Plánování města a regionu

Kód předmětu: FA-3M6
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Teoretické znalosti o souvislostech, mechanismu a tendencích rozvoje měst z hlediska koncepce rozvoje měst a jejich územního rozvoje.
Způsob realizace výuky:
Není specifikováno.
Prerekvizity:
Absolvované urbanistické discipliny v bakalářském studijním programu.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Teoretické principy a zásady plánování měst a regionů se zaměřením na otázky funkční, provozní a prostorové skladby. Základní teoretická průprava plánování města a regionu.
Doporučená nebo povinná literatura:
Zahraniční urbanistické a architektonické časopisy dle aktuální nabídky (EN)
Evropská charta urbanismu, anglické znění, Rozhodnutí EU č.234, 1992 (EN)
Joerg Knieling and Frank Othengrafen: Planning Cultures in Europe, Decoding Cultural Phenomena in Urban and Regional Planning, Ashgate, 2009. (EN)
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcí vyhlášky (CS)
Stefanie Dühr, Claire Colomb & Vincent Nadin: European Spatial Planning and Territorial Cooperation, Routledge, 2010 (EN)
Europa and architecture tomorrow, ČKA, Letenská 5, Praha I, 1997 (EN)
Stefanie Dühr, Claire Colomb & Vincent Nadin: European Spatial Planning and Territorial Cooperation, Routledge, 2010. (EN)
Gehl, J.: Live between building, 1999 (EN)
Lynch,K.: The Image of The City, 1992 (EN)
Davoudi, S. and Strange, I. (eds), Conceptions of Space and Place in Strategic Spatial Planning, London, Routledge (RTPI Library Series), 2009 (EN)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška je písemná, při opakování kombinovaná. Klasifikace zohledňuje znalosti posluchače a jeho orientaci v problematice
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Termíny a pojmy z plánování města.
2. Průzkumy a rozbory.
3. Zadání územně plánovací dokumentace, strategické plánování.
4. Participace veřejnosti v územně plánovacím procesu.
5. Koncept územně plánovací dokumentace, projednání a schválení konceptu územního plánu obce.
6. Návrh územně plánovací dokumentace, Projednání návrhu ÚPD, schválení ÚPD.
7. Činnost po schválení ÚPD, Závazná a směrná část ÚPD, regulativy, adjustace ÚPD.
8. – 13. Aktuální témata současného urbanismu: (suburbanizace, rekonstrukce a revi-talizace sídel a jejich částí, urbanistické operace, veřejné prostory evropských měst, urbanistická ekonomie, apod.)
Cíl:
Získání profesionálních teoretických znalostí potřebných pro řešení otázek územního rozvoje sídel.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Kontrolní testy v přednáškách.

Typ (způsob) výuky:

Státní záv. zk.: 2 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Ing. arch. Kateřina Dokoupilová Pazderková, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech