• Noc vědců 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Management a valorizace kulturního dědictví

Kód předmětu: FA-2M6
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Připravenost pro práci se záchranou a obnovou industriálního dědictví.
Způsob realizace výuky:
Není specifikováno.
Prerekvizity:
Historie architektury a výtvarného umění.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Města zítřka, jejich identita a kulturní dědictví, jeho ochrana, obnova a nové využívání.
Epocha industrializace. Současný stav průmyslového dědictví, opuštěné továrny, noví majitelé, provizorní užívání, ohrožení. Konverze industriálního dědictví jako součást rozvojových programů.
Doporučená nebo povinná literatura:
Philippe Simon: Additions ď Architecture (FR)
Philippe Simon: Rehabilitation at Reconversion à Paris (FR)
Reichen at Robert: Architectures Contextuelles (FR)
T.I.C.C.I.H.: Industrial Patrimonty (FR)
Rene Jullian: Tony Gamier Contructeur et Utopiste (FR)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška je písemná, při opakování kombinovaná. Klasifikace zohledňuje znalosti posluchače a jeho orientaci v problematice
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Identita historicky rostlých měst, jejich významná období.
2. Období industrializace v urbanistické struktuře měst. Průmysl jako motor rozvoje města.
3. Brno - textilní a strojírenský průmysl 19. a 20. století, posvitavská zóna. Nové funkční
využívání.
4. Exkurze.
5. Zlín - modelové průmyslové město jednorázově založené T.Baťou, památková zóna, způsoby
záchrany.
6. Exkurze.
7. Ostrava - těžební a hutní průmysl v urbanistické struktuře města. Útlumové programy. Cesty
záchrany, rozvojové programy.
8. Exkurze.
9. Zahraniční příklady záchrany a obnovy kulturního dědictví.
10. Management, ochrana, valorizace kulturního dědictví. Vzdělávací programy pro studenty,
pracovníky magistrátů a širší veřejnost.
11. Workshop - funkční, urbanistická, architektonická a sociální proměna vybrané továrny.
12. Workshop - grafická prezentace.
13. Vyhodnocení workshopu, veřejná prezentace výsledku.
Cíl:
Seminář je zaměřen na zhodnocení industriálního dědictví a způsoby jeho zachování.
Cílem je připravit mladou generaci pro práci na zachování významných areálů a objektů z období industrializace a jejich opětného začlenění pomocí nových funkcí do struktury našich historických sídel.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Kontrola teoretických znalostí předmětu bude provedena kontrolou praktické části poznání a průběhu workshopu.

Typ (způsob) výuky:

Speciál. seminář: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.

Zařazení předmětu ve studijních programech