• Noc vědců 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Modulový specializovaný ateliér M9

Kód předmětu: FA-A9Z2
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinně volitelný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů: 18 
Výsledky učení předmětu:
Architektonická studie dle zvoleného zadání
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní orientace v obnově památek (ORP) a jejich metodách
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Architektonická studie dle zadání s respektováním principů ochrany kulturního dědictví
Doporučená nebo povinná literatura:
Neufert, E.: Navrhování staveb
Soubor norem ČSN, předpisů a vyhlášek k zadanému tématu
Odborné architektonické časopisy
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Není specifikováno.
Způsob a kritéria hodnocení:
Splnění podmínek zadání a odevzdání ateliérové práce
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
týden obsah
1. Detailní seznámení se zadáním
2. Exkurze, poznání objektu - autopsie
3. Poznání objektu – analýza shromážděných podkladů
4. Analýza inspiračních příkladů
5. Koncept návrhu s ohledem na principy péče o památky – 1. kritika
6. Rozpracování konceptu – širší vztahy
7. Rozpracování konceptu – provozní schéma
8. Rozpracování konceptu – dispoziční řešení
9. Rozpracování konceptu – princip výsledné prezentace památky, konzultace v NPÚ
10. Rozpracování konceptu – technické řešení – 2. kritika
11. Rozpracování konceptu – technické řešení
12. Detail
13. Prezentace výsledků, závěrečné hodnocení
Cíl:
uplatnění vědomostí na konkrétním objektu nebo souboru budov, konfrontace teoretických znalostí s poznatky z praxe
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Povin.účast na kritikách, povinné odevzdání ateliérové práce a prezentačního plakátu

Typ (způsob) výuky:

Projekty a atel.: 156 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.
doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.
prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.

Zařazení předmětu ve studijních programech