• Noc vědců 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Modulový specializovaný ateliér M9

Kód předmětu: FA-A9Z
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinně volitelný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů: 16 
Výsledky učení předmětu:
Není specifikováno.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní orientace v obnově památek (ORP) a jejich metodách
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Architektonická studie dle zadání s respektováním principů ochrany kulturního dědictví
Doporučená nebo povinná literatura:
Neufert,E.: navrhování staveb
Soubor norem ČSN, předpisů a vyhlášek k danému zadání
Odborné architektonické časopisy a literatura doporučená vedoucím práce k zadanému tématu.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Není specifikováno.
Způsob a kritéria hodnocení:
Povin.účast na kritikách, povinné odevzdání ateliérové práce a prezentačního plakátu
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
týden obsah
1. Detailní seznámení se zadáním
2. Exkurze, poznání objektu - autopsie
3. Analýza inspiračních příkladů
4. Poznání objektu – shromáždění podkladů
5. Poznání objektu – shromáždění podkladů 1. kritika
6. Poznání objektu – shromáždění podkladů
7. Poznání objektu – shromáždění podkladů
8. Poznání objektu – shromáždění podkladů
9. Analýza podkladů
10. Koncept - 2. kritika
11. Rozpracování konceptu – konzultace NPÚ
12. Návrh prezentace obnoveného objektu
13. Prezentace výsledků, závěrečné hodnocení
Cíl:
uplatnění vědomostí na konkrétním objektu nebo souboru budov, konfrontace teoretických znalostí s poznatky z praxe
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Povin.účast na kritikách, povinné odevzdání ateliérové práce a prezentačního plakátu

Typ (způsob) výuky:

Projekty a atel.: 156 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.
doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.
prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.

Zařazení předmětu ve studijních programech