• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Matematický software

Kód předmětu: FSI-0MS
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: volitelný (nepovinný)
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti se naučí používat vývojové a programovací prostředí MATLAB, mocný nástroj pro řešení vědecko-technických problémů. Získané znalosti si ověří a prohloubí zpracováním dvou samostatných projektů.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základy programování, základy lineární algebry.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti se naučí pracovat s MATLABem. Postupně se probírá: orientace v prostředí, programování, grafika, interaktivní grafické rozhraní. Výuka probíhá formou ukázek a experimentování na počítači. Zvládnutí probírané látky si studenti ověří tak, že samostatně zpracují dva projekty.
Doporučená nebo povinná literatura:
The MATLAB documentation on the WEB, http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/
L. Zaplatílek, B. Doňar: MATLAB pro začátečníky. BEN, Praha, 2003.
L. Zaplatílek, B. Doňar: MATLAB tvorba uživatelských aplikací. BEN, Praha, 2004.
D. Hanselman, B. Littlefield: Mastering MATLAB 7. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2005
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou pro udělení zápočtu je zpracování dvou semestrálních prací.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Prvním krokem ke zvládnutí práce v MATLABu je seznámení se s jeho vývojovým prostředím. Dále jde o efektivní využívání bohaté nabídky hotových nástrojů MATLABu, tj. o používání MATLABu jako chytré a mocné kalkulačky. Hlavním cílem kurzu je však naučit studenty v MATLABu programovat. V neposlední řadě jde také o to naučit se vytvářet uživatelsky přívětivé aplikace, zejména efektivně používat mocné nástroje MATLABovské grafiky. Základem výuky je postupné praktické osvojování MATLABu. Důležitou součástí předmětu je samostatná práce na zadaných projektech.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Aktivní účast ve cvičeních.

Typ (způsob) výuky:

Cvičení s poč. podporou: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.
Osnova: 1. Filosofie MATLABu, pracovní prostředí, elementární použití
2. Scripty, pole a operace s nimi
3. Relace a logické operace, cykly, větvení
4. Práce s textem, M-funkce
5. Elementární grafika
6. Vstupní a výstupní operace, buňky a struktury
7. Ladění, symbolické operace, zadání prvního projektu
8. Systém handle graphic I: Figure, Uicontrol
9. Systém handle graphic II: Axis, Line, Surface, Patch, Text
10. Interaktivní tvorba grafického rozhraní pomocí nástroje GUIDE, zadání druhého projektu
11. Prohlubování získaných znalostí, práce na projektech
12. Prohlubování získaných znalostí, práce na projektech
13. Prohlubování získaných znalostí, práce na projektech

eLearning: aktuální otevřený kurz

Zařazení předmětu ve studijních programech