• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Základy programování

Kód předmětu: FSI-SZP
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti se naučí základům programování a algoritmizace. Zvládnou formulovat jednoduchý algoritmus a realizovat ho v programovacím jazyce PASCAL. Získané znalosti dále umožní studentům se lépe orientovat v oblasti objektově orientovaného programování v prostředí jazyka Delphi, na němž jsou založeny některé navazující předměty.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní dovednosti práce s PC, orientace v systému Windows.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět seznamuje studenty se základy algoritmizace a programování, a to prostřednictvím jazyku PASCAL. Probíranými tématy jsou struktura a vlastnosti algoritmů, příkazy Pascalu, jednoduché a strukturované datové typy, vstupy a výstupy, práce se soubory, ukazatele a některé techniky řazení a vyhledávání.
Doporučená nebo povinná literatura:
V. Kadlec: Učíme se programovat v DELPHI a v jazyce OBJECT PASCAL, Computer Press, Praha, 2001.
P. Satrapa: Pascal pro zelenáče, Neokortex, Praha, 2000.
T. Hála: Pascal (učebnice pro střední školy), Computer Press, 2002.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Základem klasifikace je bodové hodnocení semestrálního projektu a písemného testu. CELKOVÉ BODOVÉ HODNOCENÍ: 100--90: A (výborně); 89--80: B (velmi dobře); 79--70: C (dobře); 69--60: D (uspokojivě); 59--50: E (dostatečně); 49--0: F (nevyhovující).
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem předmětu je seznámit studenty s programovacím jazykem Pascal a základy algoritmizace. Studenti pak budou schopni algoritmizovat praktický problém, a získaný algoritmus realizovat v programovacím jazyce PASCAL. Výuka je vedena tak, aby se studenti naučili samostatně pracovat v příslušném vývojovém prostředí, sami dokázali své znalosti podle potřeby prohlubovat, a aby dokázali prezentovat dosažené výsledky samostatné práce na zadaných projektech.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je žádoucí, účast ve cvičeních je povinná. Výuka probíhá podle týdenních rozvrhů. Způsob náhrady zameškané výuky je plně v kompetenci cvičícího.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Ing. Pavla Sehnalová, Ph.D.
Osnova: 1. Úvod do programování. Struktura a vlastnosti algoritmů.
2. Základní strukturované příkazy Pascalu.
3. Jednoduché datové typy Integer, Real, Boolean. Proměnné, konstanty, výrazy.
4. Jednoduché datové typy Char, interval, výčtový typ.
5. Strukturované datové typy array, string.
6. Vstupy a výstupy.
7. Typy záznam a množina.
8. Procedury a funkce. Rekurzivní algoritmy.
9. Práce se soubory v Pascalu.
10. Ukazatele.
11. Dynamické datové struktury.
12. Základní metody řazení a vyhledávání.
13. Rezerva přednášejícího.
Cvičení s poč. podporou: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Ing. Pavla Sehnalová, Ph.D.
Osnova: Cvičení rozvíjejí témata uvedená v osnově přednášek. Maximální důraz je kladen na schopnost samostatné práce v jazyce Pascal, tj. vytvoření jednoduchého algoritmu a jeho odladění. V každém cvičení je vytvářen alespoň jeden nový program v Pascalu. Získané znalosti studenti doloží vypracováním semestrálního projektu, jehož výsledky budou v závěru semestru prezentovat.

eLearning: aktuální otevřený kurz

Zařazení předmětu ve studijních programech