• Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Diplomový projekt II (M-MAI)

Kód předmětu: FSI-SD4
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: povinný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Student prokáže schopnost práce na diplomovém projektu.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu diplomové práce.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury a vytváření software na PC pro přípravu diplomové práce. Důraz je kladen na samostatnou práci na PC.

Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.
Doporučená nebo povinná literatura:
Konkrétní literatura, která se vztahuje k diplomové práci, je doporučena vedoucím práce
Konkrétní literatura, která se vztahuje k diplomové práci, je doporučena vedoucím práce
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu:
Aktivní práce na diplomovém projektu, kterou potvrdí vedoucí diplomového
projektu.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Předmět zajišťuje minimum soustavné práce na diplomovém projektu tak,
aby během semestru student úspěšně dokončil diplomový projekt.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího diplomové práce. Pokud tento nebude s výsledky studenta spokojen, bude mu uožena práce na diplomovém projektu nad rámec tohoto předmětu.

Typ (způsob) výuky:
Vedení dip. prací: 91 hod., povinná
Vyučující / Lektor: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
Osnova: Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu.

Zařazení předmětu ve studijních programech

30.04.2017 14:54:05
php 0.12s, sql 0.07s
shreck6, cdbx1