• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Matematická analýza III

Kód předmětu: FSI-SA3
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
V kurzu Matematická analýza III studenti zvládnou elementární metody
řešení obyčejných diferenciálních rovnic prvního i vyšších řádů, včetně
lineárních systémů. Dále jsou seznámeni
s kritérii konvergence řad, odhady zbytků řad a metodami rozvoje
funkcí do mocninných a Fourierových řad.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Lineární algebra, diferenciální a integrální počet funkcí jedné a více proměnných.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět Matematická analýza III seznámí studenty oboru Matematické inženýrství se základy teorie nekonečných řad a obyčejných diferenciálních rovnic. Znalost teorie diferenciálních rovnic a metod jejich řešení je nezbytným předpokladem a nepostradatelným základem nejen pro další studium matematiky, ale i pro fyzikální a technické disciplíny. Nekonečné řady jsou důležitým prostředkem pro nejrůznější matematické a fyzikální výpočty, a mají četné praktické využití. Předmět zahrnuje následující témata:
Číselné řady. Funkční řady. Mocninné řady.
Taylorovy řady a rozvoje funkcí v Taylorovy řady. Fourierovy řady a rozvoje funkcí ve Fourierovy řady.
Obyčejné diferenciální rovnice. Diferenciální rovnice prvního řádu.
Lineární diferenciální rovnice vyšších řádů. Soustavy lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu. Teorie stability.
Doporučená nebo povinná literatura:
Fichtengolc, G.M.: Kurs differencialnogo i integralnogo isčislenija, tom II, Moskva, 1966.
Kalas, J., Ráb, M.: Obyčejné diferenciální rovnice, Brno, 1995.
Fichtengolc, G.M.: Kurs differencialnogo i integralnogo isčislenija, tom III, Moskva, 1966.
Čermák, J., Nechvátal, L.: Matematika III, Brno, 2016. (CS)
Ženíšek, A.: Vybrané kapitoly z matematické analýzy, Brno, 1997.
Hartman, P.: Ordinary differential equations, New York, 1964.
Čermák, J.: Sbírka příkladů z Matematické analýzy III a IV, Brno, 1998.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: Aktivní účast ve cvičení. Splnění všech
podmínek průběžné kontroly znalostí. Získání minimálně poloviny všech možných bodů
z kontrolní práce, která se koná ve dvanáctém výukovém týdnu. Pokud student tuto podmínku
nesplní, lze v odůvodněných případech stanovit podmínku náhradní.
Zkouška: Zkouška prověřuje znalosti definic a vět (zejména schopnost
jejich užití na vybraných úlohách) a praktickou dovednost při řešení
příkladů. Zkouška je písemná (příp. i ústní). Do klasifikačního hodnocení
se zahrnuje výsledek písemné zkoušky.
V odůvodněných případech lze přihlédnout také k výsledkům kontrolních
prací v teoretickém cvičení.
Klasifikační hodnocení studenta: výborně (90-100 bodů), velmi dobře
(80-89 bodů), dobře (70-79 bodů), uspokojivě (60-69 bodů), dostatečně (50-59 bodů), nevyhovující (0-49 bodů). Bodové hodnocení může být modifikováno, avšak při zachování výše uvedených poměrů.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy teorie
obyčejných diferenciálních rovnic a teorie nekonečných řad. Úkolem
je naučit studenty elementární metody řešení diferenciálních rovnic
a jejich systémů a seznámit je s využitím nekonečných řad.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 39 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. RNDr. Jan Čermák, CSc.
Osnova: 1. Číselné řady. Kritéria konvergence. Absolutní a neabsolutní konvergence.
2. Funkční řady. Bodová a stejnoměrná konvergence.
3. Mocninné řady. Poloměr konvergence. Vlastnosti mocninných řad.
4. Taylorovy řady a rozvoje funkcí v Taylorovy řady.
5. Fourierovy řady. Otázky konvergence a rozvoje funkcí.
6. ODR. Základní pojmy. Druhy řešení. Počáteční a okrajový problém.
7. Analytické metody řešení ODR 1. řádu. Otázka existence a jednoznačnosti řešení.
8. ODR vyššího řádu. Vlastnosti řešení lineárních ODR vyššího řádu.
9. Metody řešení lineárních ODR vyššího řádu.
10. Okrajový problém pro ODR 2. řádu.
11. Soustavy ODR 1. řádu. Vlastnosti řešení lineárních soustav ODR 1. řádu.
12. Metody řešení lineárních soustav ODR 1. řádu.
13. Stabilita řešení ODR a jejich soustav.
Cvičení: 33 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. RNDr. Jan Čermák, CSc.
Ing. Tomáš Kisela, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D.
Osnova: 1. Limity a integrály-opakování.
2. Číselné řady.
3. Funkční řady.
4. Mocninné řady.
5. Taylorovy řady.
6. Fourierovy řady.
7. Analytické metody řešení ODR 1. řádu.
8. Aplikace ODR1.
9. Homogenní lineární ODR vyššího řádu.
10. Nehomogenní lineární ODR vyššího řádu.
11. Aplikace lineárních ODR vyššího řádu.
12. Homogenní soustavy lineárních ODR 1. řádu.
13. Nehomogenní soustavy lineárních ODR 1. řádu.
Cvičení s poč. podporou: 6 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. RNDr. Jan Čermák, CSc.
Osnova: Cvičení probíhá na bázi programu MAPLE v počítačové učebně. Tento typ výuky je zaměřen na počítačovou podporu zejména následujících témat: 1. Funkční řady - grafické ilustrace typů konvergence u probíraných řad (se zaměřením na řady Taylorovy a Fourierovy). 2. ODR - grafické metody řešení (směrová pole), geometrická interpretace jednotlivých typů řešení (fázový portrét řešení), metoda Taylorových řad, geometrické aplikace (ortogonální trajektorie a další).

Zařazení předmětu ve studijních programech