• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Modulový specializovaný ateliér M4

Kód předmětu: FA-A4Z
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: povinně volitelný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů: 16 
Výsledky učení předmětu:
Absolvováním ateliéru si student prohloubí metodiku práce na architektonickém projektu, orientovaném na tvorbu v historickém prostředí. Měl by být připraven na úspěšné zvládnutí diplomové práce.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Předpokladem k úspěšnému zvládnutí předmětu je absolvování předmětů předešlého studia, které zvýrazňují logiku a hierarchii nezbytných informací a zkušeností pro práci tvůrčího architekta.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Atelirová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem. Tématicky odpovídají náplni jednoho ze šesti modulů. (M1-Architektura města, M2-Veřejné stavby, M3-Architektura technické civilizace, M4-Architektonická tvorba v historickém prostředí, M5-postindustriální město…, M7-architektonický prostor-interiér). Moduly jsou vypisovány na každý akademický rok. Jsou uvedeny ve studijním programu.
Doporučená nebo povinná literatura:
Odborné architektonické časopisy a literatura doporučená vedoucím práce k zadanému tématu
Soubor norem ČSN, předpisů a vyhlášek k danému zadání
NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle : příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2. české vyd., (35. něm. vyd.). Praha: Consultinvest, 2000, 618 s. ISBN 80-901-4866-2
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Odevzdání projektu v předem stanoveném rozsahu
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1.-5. týden : Analýzy, průzkumy, dokompletování dokumentace
6. týden : Grafická a ústní prezentace ( 1. kritika )
7. týden : Problémový výkres
8.-9. týden : Referenční příklady, jejich analýzy a vyhodnocení
10. týden : Studium typologie, norem, zákonů, ideový návrh, pracovní model
11. týden : Grafická a ústní prezentace ( 2. kritika )
12.-13. týden : Grafické a textové zpracování projektu
Cíl:
Cílem předmětu je pod vedením pedagoga úspěšně zvládnout zadané téma atelierového projektu, které zpravidla vychází z profilace ateliéru. Student by měl prokázat schopnost samostatného vyřešení dílčích etap projektu včetně přípravné fáze analýz a průzkumů. V konečné fázi podle zadání vhodně adjustovat písemnou i grafickou část práce za podpory výpočetní techniky. Po stránce obsahové musí projekt splňovat všechna kriteria, zadaná učitelem, po formální stránce musí být prezentabilní. Student musí být schopen ve veřejné diskusi obhájit navrhované řešen
a prokázat připravenost pro zapojení do projekční činnosti.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Povinná účast na kritických diskusích a dodržení předem stanoveného termínu odevzdání projektu.

Typ (způsob) výuky:

Projekty a atel.: 156 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský

Zařazení předmětu ve studijních programech