• EBEC 2017
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Modulový specializovaný ateliér M5

Kód předmětu: FA-A5Z
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: povinně volitelný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů: 16 
Výsledky učení předmětu:
Absolvováním předmětu, odevzdáním celého kompletu samostatně vypracovaného projektu nebo teoretické práce, prokáže student všestrannou orientaci v problematice zvoleného tématu svoji připravenost využít získané teoretické a praktické dovednosti dosavadního studia a umí je konceptuálně uplatnit při architektonickém i urbanistickém navrhování.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Předpokladem k úspěšnému zvládnutí předmětu je absolvování předmětů předešlého studia, které zvýrazňují logiku a hierarchii nezbytných informací a zkušeností pro práci tvůrčího architekta. Ateliérová projekt je úvodní semestrální projekt studia magisterského studijního programu, zahájení prací na projektu je podmíněno řádně ukončeným bakalářským studiem a absolvováním povinné projekční praxe.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem. Tématicky odpovídají náplni jednoho ze šesti modulů. (M1-Architektura města, M2-Veřejné stavby, M3-Architektura technické civilizace, M4-Architektonická tvorba v historickém prostředí, M5-postindustriální město…, M7-architektonický prostor-interiér). Moduly jsou vypisovány na každý akademický rok. Jsou uvedeny ve studijním programu.
Doporučená nebo povinná literatura:
odborné archtektonické časopisy (CS)
Jan Gehl; Život mezi budovami (1998) (CS)
Gehl, J. , Gemzoe, L. : Nové městské prostory (CS)
Camillo Sitte: Stavba měst podle uměleckých zásad (1889) (CS)
Léon Krier: Architektura: volba nebo osud (2001) (CS)
Jiří Hrůza, Jiří Zajíc: Vývoj urbanismu I.a II.díl (CS)
Dieter Prinz: Staedtebau , Band 1 a 2 (DE)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Ateliérová práce je posuzována na společných kritikách studentů a pedagogů, závěrečné hodnocení vedoucího práce klasifikovaným zápočtem sleduje nejen obsahovou kvalitu výsledné odevzdané práce, ale také její presentaci i obhajobu a aktivitu na kritikách.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Semestr je rozdělen do časových úseků vymezených konání kritických diskusí nad rozpracovaným projektem, kterých se účastní kromě všech studentů a učitelů i pozvaní specialisté.
Cíl:
Cílem předmětu je na zvoleném tématu samostatnou prací ve formě urbanistické studie nebo teoretické práce /esej, pojednání/ ukázat ve všech významných souvislostech problematiku související s vývojovou fází postindustriálního města /nebo urbanizované krajiny/.Studiem teoretických podkladů a srovnatelných příkladů spolu s hodnocením průzkumů vybrat hlavní problémy související se zadáním, stanovit teoretická východiska alternativ pro vlastní koncept prostorového a funkčního uspořádání. Vybrané řešení vypracovat v odpovídající grafické i digitální podobě s podpůrnou argumentací pro obhájení návrhu, přesvědčivá forma presentace.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Diplomový projekt je samostatnou prací studenta průběžné kontroly jsou spojeny s povinnou aktivní účastí na kritikách. Je v zájmu studenta svoji práci konsultovat s vedoucím práce, případně se specialisty ze školy i externisty.

Typ (způsob) výuky:
Projekty a atel.: 156 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.
doc. Ing. arch. Karel Havliš
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D.
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech

29.03.2017 03:29:36
php 0.05s, sql 0.04s
shreck8, cdbx2