• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Ateliér souboru staveb - MĚSTO A MÍSTO

Kód předmětu: FA-AT3
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: povinně volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: zimní
Počet kreditů: 11 
Výsledky učení předmětu:
Úspěšným absolvováním student získá schopnost řešit zadané téma pomocí odpovídajících nástrojů.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Zápis do ateliéru předpokládá znalosti urbanistického navrhování a pozemního stavitelství.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem.
Doporučená nebo povinná literatura:
Ernst Neufert : Navrhování staveb, normy a předpisy související s tématem zadání (CS)
aktuální periodika a literatura, otevřené přednášky
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Práce zadává a hodnotí vedoucí práce. Projekt podle typu zadání konzultují odborníci z Ústavu stavitelství a techniky staveb, případně další odborníci z praxe. Ateliérový projekt je ve fázích rozpracování předveden na kritikách a průběžně hodnocen podle předem stanovených kriterií.
Ateliérová práce je klasifikována stupnicí známek ECTS.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Výuka tohoto předmětu si klade za cíl připravit studenty ke zpracování konceptu části města, malého sídla nebo urbanizované krajiny. Předmětem zpracované studie je prostorové a funkční uspořádání řešeného území a jeho obsluha.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Povinná účast na kritických diskusích a dodržení předem stanoveného termínu odevzdání projektu.

Typ (způsob) výuky:

Projekty a atel.: 104 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
doc. Ing. arch. Karel Havliš
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D.
Ing. arch. Šárka Kubínová
Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.
Ing. arch. Lenka Štěpánková
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech