• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Aktuální stavební techniky

Kód předmětu: FA-AST
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 4
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Perspektivní technická a konstrukční řešení při projektování a relizaci staveb. Informace o nových stavebních materiálech, jejich fyzikálních vlastnostech, úsporách energie a jejich vlivu na životní prostředí s důrazem na architektonický a technický návrh objektů s pasivní nebo nízkou energetickou spotřebou a na řešení inteligentně řízené spotřeby energie v budovách.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní znalosti bakalářského stupně studia v oblastech stavitelství, techniky staveb, stavební fyziky a energetiky staveb.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Obsah předmětu reaguje na aktuální problémy a požadavky v oblastech stavitelství, techniky staveb, stavební fyziky a energetiky staveb, nabízí současná a perspektivní technická a konstrukční řešení při projektování a relizaci staveb. Přednášky informují o nových konstrukcích a technologických postupech současného stavitelství, o nových stavebních materiálech, jejich fyzikálních vlastnostech, úsporách energie a jejich vlivu na životní prostředí. Poukazují na zásady architektonického a technického návrhu objektů s pasivní nebo nízkou energetickou spotřebou a na řešení inteligentně řízené spotřeby energie v budovách. Cílem je rozšíření základních znalostí bakalářského stupně studia, získání aktuálních informací z oboru a jejich schopnost aplikace konkrétní projektové a stavební činnosti.
Doporučená nebo povinná literatura:
Monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury, stavitelství, stavebních materiálů a technologií (CS)
Monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury, stavitelství, stavebních materiálů a technologií (CS)
Monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury, stavitelství, stavebních materiálů a technologií (CS)
Monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury, stavitelství, stavebních materiálů a technologií (CS)
Monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury, stavitelství, stavebních materiálů a technologií (CS)
Monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury, stavitelství, stavebních materiálů a technologií (CS)
Monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury, stavitelství, stavebních materiálů a technologií (CS)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška - forma písemná
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Sláma a hlína jako stavební materiál současnosti
2.Balneotechnika, nové způsoby ukládání inženýrských sítí
3.Geotextilie a plastové sítě při vyztužování zemin a opěrných zdí
4. Sakrální stavby v ČR a zahraničí, zásady interiérového komfortu a technické aspekty interiérů
5. Zdící materiály obvodového pláště pasívních budov
6. Inteligentně řízené budovy
7. Analýza a tvorba energeticky úsporných řešení v budovách
8. Nové metody hydroizolací a moderní řešení plochých střech
9. Ochrana stavebních objektů proti radonu
10. Rekonstrukce staveb, konstrukční návrh
11. Rekonstrukce staveb, způsoby provádění
12. Konstrukce výškových staveb
13. Řešení konstrukcí skleněných fasád "
Cíl:
Cílem je rozšíření základních znalostí bakalářského stupně studia, získání aktuálních informací z oboru a jejich schopnost aplikace konkrétní projektové a stavební činnosti.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka je prováděna formou nepovinných přednášek, bez náhrady.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
Ing. Ladislav Kubů
Miroslav Kundrata
doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc.
Patrik Majringer
Ing. Klára Nečadová
Ing. Ivo Petrášek
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc.

eLearning: aktuální otevřený kurz

Zařazení předmětu ve studijních programech