• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Architektura, geometrie a výpočetní technika

Kód předmětu: FA-AGV
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: povinně volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 4
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Semestrální práce - analýza a virtuální model zvolené stavby.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Znalost 2D modelování (např. v AutoCADu).
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti budou formou přednášek a cvičení seznámeni modelováním geometrických útvarů (křivek, ploch a těles) za pomocí výpočetní techniky, s jejich geometrickými vlastnostmi a s příklady jejich použití v architektuře. Nejedná se o softwarový kurz.
Doporučená nebo povinná literatura:
FOLEY, James D. a kol. Computer graphics: principles and practice [Počítačová grafika: principy a praxe]. 2. vydání. Addison-Wesley, 1995. ISBN 0201848406 (EN)
HAAS, Felix. Architektura 20. století. 3.vyd. Praha: SPN, 1983 (CS)
KARGEROVÁ, Marie, KOPINCOVÁ, Edita, MERTL, Petr a NEVRLÁ, Karolina. Geometrie a grafika pro CAD. Praha: ČVUT, fakulta strojní, 2003. ISBN 80-01-02680-9 (CS)
MOLL, Ivo a kol. Deskriptivní geometrie pro I. ročník FAST VUT v Brně [CD-ROM]. Verze 1.3. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2002. ISBN 80-86433-08-0 (CS)
SALOMON, David. Curves and surfaces for computer graphics [Křivky a plochy v počítačové grafice]. New York: Springler Science+Business Media, 2006. ISBN 0-387-24196-5 (EN)
VALA, Josef. Deskriptivní geometrie - 1. část. Brno: VUT, 1981 (CS)
VALA, Josef. Deskriptivní geometrie - 2. část. Brno: VUT, 1991 (CS)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Studium bude hodnoceno na základě vypracované semestrální práce.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. týden: Úvod. Geometrické základy.
2. týden: Bod. Křivky. Úsečky.
3. týden: Kuželosečky
4. týden: Řetězovky, sinusoidy, spirály, cykloidy.
5. týden: Křivky volných tvarů.
6. týden: Plochy.
7. týden: Geometrická reprezentace ploch - translační a tažené plochy.
8. týden: Geometrická reprezentace ploch - rotační, šroubové a přímkové plochy.
9. týden: Reprezentace ploch pomocí ploch volných tvarů.
10. týden: Reprezentace ploch pomocí polygonální sítě. Tělesa.
11.a 12. týden: Semestrální práce.
13. týden: Zápočet.
Cíl:
Propojit znalosti studentů získané v deskriptivní geometrii a výpočetní technice a doplnit jejich vztah k architektonické praxi.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na výuce vyplývá z povinnosti konzultovat rozpracovanou seminární práci.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech