• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Úvod do práva ICT 1

Kód předmětu: FEKT-TUP1
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním otázkám soukromoprávní regulace ICT, analyzovat a řešit konkrétní právní problémy civilní jurisdikce na internetu, analyzovat a řešit konkrétní právní problémy elektronické kontraktace, analyzovat a řešit konkrétní právní problémy užívání elektronických podpisů a analyzovat a řešit konkrétní právní problémy duševního vlastnictví on-line.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Předmět je co do obsahu relativně nezávislý na ostatních částech studijního programu – nemá tedy žádné prerekvizity.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Pojem a struktura soukromého práva ICT, právní aspekty užití digitální identity, právní instituty elektronické dokumentace soukromoprávního jednání, aplikace práv duševního vlastnictví v on-line prostředí, pojem a právní ochrana osobnosti (vč. ochrany soukromí), omezení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti, internet jako tržní prostředí.
Doporučená nebo povinná literatura:
Polčák, R. Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 150 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1777-4.
Lechner, T. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha : Leges, 2012. 255 s. ISBN 978-80-87576-41-0.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a samostudia za užití distanční studijní opory (materiálů v interaktivní studijní osnově v IS MUNI).
Způsob a kritéria hodnocení:
Průběh studia je hodnocen na základě interaktivních plnění v IS MUNI. Interaktivních plnění je celkem pět, k úspěšnému absolvování musí student úspěšně dokončit alespoň čtyři.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Osnova:
1. Úvod, pojem soukromého práva ICT, základní metody
2. Působnost práva na internetu, jurisdikce
3. Právní subjektivita, elektronický podpis, elektronický právní styk, doručování
4. Elektronické dokumenty, elektronická kontraktace, B2B a spotřebitelské smlouvy
5. Software, http kód a data jako předmět práv duševního vlastnictví, typické smlouvy
6. Pojem ISP, odpovědnost ISP, typické smlouvy
7. Doménová jména a doménové spory
8. Ochrana osobní integrity, ochrana dat (osobní, obchodní, státní)
9. WWW stránky a specifické formy právní odpovědnosti (linking, deep linking, framing, meta-tagging, plagiátorství, protiprávní asignace služeb)
10. Autorskoprávní ochrana multimediálních informací a digital rights management
11. Internet jako technologický trh
12. Nekalosoutěžní jednání na internetu, spamming
13. Případové studie komplexních případů soukromoprávní odpovědnosti
Cíl:
Cílem předmětu je přehledovým způsobem analyzovat instituty soukromého práva dopadající na nasazení informačních a komunikačních technologií v soukromých společenských transakcích. Předmět je rozdělen na jednotlivé tematické části v návaznosti na aktuálně právně exponované otázky běžného života informační společnosti zahrnující distanční elektronickou kontraktaci (eContracting), základy ochrany duševního vlastnictví on-line, soukromoprávní ochranu osobnosti a soukromé informační sféry člověka, právní ochranu doménových jmen, odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti apod.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 24 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: JUDr. Jakub Harašta
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Cvičení na poč.: 12 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: JUDr. Jakub Harašta
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech