• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Právní nauka

Kód předmětu: FEKT-TPNA
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Student po úspěšném absolvování předmětu : rozumí základním právním pojmům, institutům a principům interpretuje právní předpisy analyzuje právní řád a jeho funkce kategorizuje výchozí soubor znalostí nezbytný pro studium pozitivně právních předmětů využívá obecnou právní terminologii ovládá základy právního myšlení a práci s právními texty.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Předmět je co do obsahu relativně nezávislý na ostatních částech studijního programu – nemá tedy žádné prerekvizity.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Pojem, struktura a systém práva, základní právní terminologie, prameny práva, metody pro práci s právem, právní vztahy, právní odpovědnost, principy fungování právního státu.
Doporučená nebo povinná literatura:
Harvánek, J.a.k. Teorie práva. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 501 s. ISBN 978-80-7380-104-5.
Teorie práva. Edited by Aleš Gerloch. 4. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 343 s. ISBN 978-80-7380-023-9.
Weinberger, O. Norma a instituce :(úvod do teorie práva). Translated by Pavel Hungr. Vyd. 1,. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 217 s. ISBN 80-210-1123-8.
Holländer, P. Filosofie práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 303 s. ISBN 80-86898-96-2.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Výuka probíhá formou přednášek a samostudia za pomoci učebnic.
Způsob a kritéria hodnocení:
Kurs je ukončen písemnou zkouškou složenou z testových a otevřených otázek. K úspěšnému složení zkoušky je třeba získat alespoň 60% bodů.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Osnova:
1. Pojem a systém práva
2. Prameny práva.
3. Právní norma, pojem, struktura a prvky.
4. Klasifikace právních norem a jejich vlastnosti.
5. Interpretace práva.
6. Formy realizace právních norem, pojem právního vztahu.
7. Právní skutečnosti jako předpoklady právního vztahu.
8. Subjekty, objekty a obsah právního vztahu. A
9. Aplikace práva.
10. Právní odpovědnost.
11. Právní stát jako vyjádření vztahu státu a práva.
12. Stěžejní metodologické přístupy k právu.
13. Působení práva ve společnosti, právo a hodnoty.
Cíl:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy právní terminologie, se strukturou a fungováním systému práva a se základními metodami používanými v dominantních oborech soukromého a veřejného práva. Kurs je úvodní průpravou ke studiu dalších právnických kursů v tomto studijním oboru.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 24 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

eLearning: aktuální otevřený kurz

Zařazení předmětu ve studijních programech