• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Bezpečnost ICT 1

Kód předmětu: FEKT-TIC1
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Student získá praktické znalosti z oblasti bezpečnosti moderních operačních systémů. Hlavní důraz je kladen na nejpoužívanější platformy Windows, Linux a OS X. U každé platformy se student dozví, jak lze využívat výchozí funkce pro šifrování dat, autentizaci a síťovou ochranu. Studenti dále získají znalosti principů zabezpečení mobilních platforem Android a iOS. Na základě absolvování kurzu bude student schopen:
- analyzovat a správně implementovat šifrovací mechanismy na OS Windows, Linux a OS X,
- analyzovat a správně implementovat autentizační mechanismy na OS Windows, Linux a OS X,
- vysvětlit principy a prakticky nastavit bezpečnostní mechanismy síťového subsystému na OS Windows, Linux a OS X,
- vysvětli základní principy bezpečnosti platforem iOS a Android,
- použít základní bezpečnostní zásady ve virtualizovaném prostředí.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Předmět nevyžaduje žádné prerekvizity, pouze základní znalostí získané na střední škole a schopnost práce na počítači.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předměty zahrnuje témata týkající se bezpečné konfigurace a správy moderních operačních systémů. Jedná se o: šifrování na OS Windows, Linux a OS X, autentizační subsystémy na OS Windows, Linux a OS X, řízení síťové bezpečnosti na OS Windows, Linux a OS X, bezpečnostní architekturu OS Android a iOS, specifika virtualizačních platforem a specializovaných bezpečnostních operačních systémů.
Doporučená nebo povinná literatura:
NORTHRUP, Anthony. Mistrovství v Microsoft Windows 8: kompletní průvodce do posledního detailu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013, 615 s. ISBN 978-80-251-4111-3.
SCHRODER, Carla. Linux: kuchařka administrátora sítě. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, 596 s. ISBN 978-80-251-2407-9.
POGUE, David. Mac OS X Lion: kompletní průvodce. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013, 1040 s. ISBN 978-80-251-3758-1.
STALLINGS, William. Cryptography and network security: principles and practice. Seventh edition. xix, 731 pages. ISBN 01-333-5469-5.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Vyučování obsahuje přednášky, laboratorní cvičení a práci na projektu. Během výuky bude využit také e-learningový systém Moodle.
Způsob a kritéria hodnocení:
Maximum 25 bodů je uděleno za test z teoretických znalostí ve cvičeních. Maximum 25 bodů je uděleno ze samostatného projektu. Minimální rozsah vypracování jednotlivých částí stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Závěrečná písemná zkouška je hodnocena maximem 50 bodů.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Úvod do problematiky operačních systémů z pohledu bezpečnosti
2. Ochrana dat na OS Windows
3. Síťová bezpečnost u OS Windows
4. Autentizace u OS Windows
5. Ochrana dat na OS Linux
6. Síťová bezpečnost u OS Linux
7. Autentizace u OS Linux
8. Ochrana dat na OS X
9. Síťová bezpečnost u OS X
10. Autentizace u OS X
11. Bezpečnost mobilních OS
12. Bezpečnostní aspekty virtualizačních prostředí
13. Specializované OS
Cíl:
Cílem předmětu je seznámit studenty s bezpečnostní architekturou moderních operačních systémů. Během výuky se studenti seznámí jak teoreticky, tak především prakticky s bezpečnostními prvky OS Windows, Linux a OS X. Dále jsou zahrnuty bezpečnostní aspekty mobilních a virtualizačních platforem.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D.
Laboratorní cvičení: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D.
Ostatní aktivity: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech