• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Aplikovaná kryptografie

Kód předmětu: FEKT-TAKR
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti jsou schopni popsat používané kryptografické mechanizmy pro zabezpečení a ochranu dat. Získají základní teoretické a praktické znalostí v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Absolvent předmětu je schopen vysvětlit principy moderní symetrické a asymetrické kryptografie.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Předmět vyžaduje základní znalosti z oblasti kryptologie, kterou poskytuje povinný předmět BZKR – Základy kryptografie.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Základní pojmy, teorie utajení. Symetrické kryptosystémy - proudové šifry, blokové šifry, standardy symetrických šifer, správa a distribuce klíčů. Asymetrické kryptosystémy - RSA, kryptosystémy typu DL a EC, ustavení klíče, standardy asymetrických kryptosystémů. Hašovací a jiné pomocné kryptografické funkce, integrita a autentizace dat, digitální podpis. Infrastruktura veřejných klíčů a moderní kryptografické služby. Kvantová kryptografie. Základy kryptoanalýzy, útoky na kryptografické systémy a ochrana proti nim.
Doporučená nebo povinná literatura:
Stallings, W.: Cryptography and Network Security, Prentice Hall, 1999, ISBN 0-13-869017-0
Paar, Ch., Pelzl, J.: Understanding Cryptography, Springer, 2010, ISBN 978-3-642-04100-6
Menezes, A. J., Oorschot, P. C., Vanstone, S. A.: Handbook of applied cryptography. CRC Press, Boca Raton1997. Dostupné online:
BURDA, K. Aplikovaná kryptografie. Brno: VUTIUM, 2013. 255 s. ISBN: 978-80-214-4612- 0.
LEVICKÝ, Dušan. Kryptografia v informačnej bezpečnosti. Košice: Elfa, 2005, 266 s. ISBN 80-808-6022-X.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování zahrnují přednášky, laboratorní cvičení a projekt. Předmět využívá e-learning (Moodle). Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT.
Maximum 25 bodů je uděleno za test z teoretických znalostí ve cvičeních.
Maximum 15 bodů je uděleno ze samostatného projektu.
Závěrečná písemná zkouška je hodnocena maximem 60 bodů.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Úvod do kryptografie, klasická kryptografie.
2. Symetrická kryptografie, proudové šifr.
3. Symetrická kryptografie, blokové šifry, AES.
4. Kryptografie veřejného klíče, RSA, DL.
5. Kryptosystémy na bázi eliptických křivek.
6. Hašovací funkce.
7. Speciální algoritmy pro identifikační schémata.
8. Digitální podpis.
9. PKI.
10. Kvantová kryptografie.
11. Kryptoanalýza postranními kanály.
12. Bezpečnostní architektura RM OSI.
13. Praktické aplikace kryptografie.
Cíl:
Cílem předmětu je poskytnout studentům jak teoretické znalosti tak i praktické zkušenosti při ochraně a zabezpečení dat v moderních komunikačních a informačních systémech.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D.
Laboratorní cvičení: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Ing. Petr Blažek
Ing. Petr Dzurenda
Ostatní aktivity: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech