• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Počítače a programování 1

Kód předmětu: FEKT-BPC1T
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Absolvent předmětu je schopen:
- využívat Informační systém VUT a výukový systém Moodle
- konfigurovat klienty elektronické pošty,
- připojit zařízení k Wi-Fi síti VUT,
- ovládat vývojové prostředí Microsoft Visual Studio,
- naprogramovat základní úlohy v jazyce C dle standardu ANSI do úrovně sestavení a aplikace funkcí,
- ladit program v jazyce C a hledat chyby,
- navrhnout strukturu programu.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
V předmětu se studenti seznámí s řešením počítačových sítí a řešením a možnostmi univerzitní a fakultní sítě. Součástí výuky v předmětu je seznámení funkcí operačních systémů, jejich službami a souborovými systémy. Předmět je dále zaměřen na získání praktických dovedností algoritmizace úloh a jejich programování v jazyce C dle standardu ANSI do úrovně sestavování vlastních funkcí a jejich využívání.
Doporučená nebo povinná literatura:
Pecinovský R, Virius M: Učebnice programování - základy algoritmizace. Grada Publishing, Praha 1997. (CS)
Kabelová, A., Dostálek, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Computer Press, 2008. (CS)
Lasser, J. Rozumíme Unixu. Computer Press, 2002. ISBN: 80-7226-706-X (CS)
Kernighan, B. W., Ritchie, D. M. Programovací jazyk C. Brno: Computer Press, 2006. (CS)
Prokop, J. Algoritmy v jazyku C a C++. Praha: Grada Publishing, 2008 (CS)
Raida, Z., Fiala, P. Počítače a programování 2. Brno: FEKT VUT v Brně, 2002. (CS)
Virius, M. Jazyky C a C++. Komplexní kapesní průvodce. Praha: Grada Publishing, 2005 (CS)
Kernighan, B. W., Ritchie D. M. The C Programming Language Second Edition, Prentice Hall PTR, 1988
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Fakultní počítačová síť, fakultní UNIX server, elektronická pošta, Wi-Fi.
2. Vlastnosti algoritmů, notace a zápis algoritmů.
3. Návrh a implementace algoritmů. Seznámení s vývojovým prostředím MS Visual Studio 2012.
4. Principy vyšších programovacích jazyků. Základní stavební bloky programů.
5. Jednoduché datové typy v jazyce C. Jednorozměrná a vícerozměrná pole proměnných. Výrazy a příkazy.
6. Typ ukazatel.
7. Funkce, parametry funkcí v jazyce C. Předávání hodnot odkazem, předávání hodnotou.
8. Řídící struktury. Bloková struktura programu, rozsah platnosti identifikátorů.
9. Strukturované datové typy. Výčty.
10. Textové soubory, standardní vstup/výstup. Interakce programu s uživatelem.
11. Dynamické proměnné. Spojové struktury.
12. Numerické metody v programování. Rekurze v programování. Řadicí algoritmy.
Cíl:
Seznámit studenty se základy počítačových sítí, s architekturou univerzitní a fakultní sítě včetně služeb a s operačními systémy DOS, Windows a Unix, jejich službami a souborovými systémy. Seznámit studenty se základy programování a algoritmizace s využitím jazyka ANSI C a vývojového nástroje Visual Studio.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D.
Cvičení na poč.: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Ing. Rastislav Červenák
Ing. Juraj Jakubík
Ing. Adam Olejár
Ing. Kryštof Zeman

eLearning: aktuální otevřený kurz

Zařazení předmětu ve studijních programech