• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Konstrukce automobilového osvětlení

Kód předmětu: FSI-0KA
Akademický rok: 2013/2014
Typ předmětu: volitelný (nepovinný)
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti získají přehled principů konstruování a testování používaných při návrhu konstrukce různých dílů vyrobených z plastů, především předních a zadních automobilových světel.
Způsob realizace výuky:
Není specifikováno.
Prerekvizity:
Základní vědomosti z oblasti konstrukce strojních součástí a uzlů. Znalost ovládání počítače, základní znalost 3D CAD.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studiem předmětu se studenti seznámí s principy konstruování a testování používanými při návrhu konstrukce různých dílů vyrobených z plastů. V předmětu budou studenti dále seznámeni s nástroji včasného plánování kvality a způsobilosti výrobku včetně zásad průmyslového designu v souvislosti s ergonomickými nároky a celkovou účelností. Na vhodných příkladech vybraných výrobků pro automobilový průmysl budou demonstrovány souvislosti a nároky hraničních disciplín jako je například optika a elektronika.
Doporučená nebo povinná literatura:
Výukové materiály společnosti Hella Autotechnik .
SALOMON, D. Computer Graphics and Geometric Modeling. Springer, 1999. 833 s. ISBN 0-387-98682-0
TICKOO, Sham. CATIA for Designers. Schererville: CADMIN Technologies. ISBN 1-932709-02-9
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Testovací otázky u každého výukového tématu v průběhu semestru.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem předmětu je zvýšit znalosti studentů o využití plastických hmot obecně ve strojírenství a rovněž v konstrukci automobilů. Studenti získají znalosti o:
• problematice konstruování výrobků z plastů (optimalizace konstrukce z pohledu výroby a montáže),
• vybraných vlastnostech plastických materiálů z pohledu konstrukce,
• teplotní, pevnostní a toleranční analýze, oblasti simulací a testování,
• nástrojích včasného plánování kvality výrobků z plastů,
• průmyslovém designu a ergonomii.
Na příkladech vybraných výrobků pro automobilový průmysl (světlomety a zadní skupinové svítilny) budou seznámeni se souvislostmi a nároky hraničních disciplín jako je optika a elektronika. Získají přehled o principech a odborném názvosloví z pohledu automobilového průmyslu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka ve cvičeních je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů a ve zcela výjimečných případech je řešena individuálně s vyučujícím. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Ing. Josef Bednář, Ph.D.
Osnova: Konstruování (2D/3D modelování, sestavy, optimalizace konstrukce z pohledu výroby a montážní linky, standardní díly, robustní design
Problematika plastů (technologie vstřikování, simulace vyplňování nástroje (dutiny) materiálem, konstrukce nástrojů, materiály pro polymery, dekorativní vady…)
Základy optiky (legislativní požadavky, světelné zdroje, certifikace a homologace…)
Základy elektroniky pro světlomet a zadní skupinovou svítilnu (LED technologie, sběrnice, diagnostika…)
Simulace, způsobilost výrobku a testování (teplotní, pevnostní a toleranční analýzy, kinematika, optimalizace, 3D měření, plán pro ověření návrhu a zprávy z testování…)
Nástroje včasného plánování kvality (nástroje kvality, analýza možných vad, jejich příčin a následků, DVP&R, Benchmarking, Brainstorming, DMAIC)
Průmyslový design (ergonomie, stylistické návrhy, vizualizace…)
Cvičení s poč. podporou: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Ing. Josef Bednář, Ph.D.
Osnova: Konstruování
Simulace vyplňování nástroje
Základy optiky
Základy elektroniky pro světlomet a zadní skupinovou svítilnu
Teplotní, pevnostní a toleranční analýzy
Nástroje včasného plánování kvality
Ergonomie

Zařazení předmětu ve studijních programech