• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Mikromechanika deformace a lomu pokročilých materiálů

Kód předmětu: STI-DS207
Akademický rok: 2013/2014
Typ předmětu: povinně volitelný
Typ studia: doktorský (třetí cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů: 0?
Výsledky učení předmětu:
Není specifikováno.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Není specifikováno.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Není specifikováno.
Doporučená nebo povinná literatura:
Pokluda J., Kroupa F., Obdržálek L.: Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek (kovy, keramika, plasty), PC-DIR Brno 1994, 385 s, ISBN: 80-214-0575-9.
Pokluda J., Šandera P.: Micromechanisms of Fracture and Fatigue: In a Multiscale Context, Springer London 2010, 295 s, ISBN: 978-1-84996-265-0.
Suresh S.: Fatigue of materials, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, ISBN: 978-0-52157-847-9
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Není specifikováno.
Způsob a kritéria hodnocení:
Není specifikováno.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Základy krystalografie, vazby v pevných látkách.
2. Teoretická pevnost ideálních krystalů a nanokompozitů: metody výpočtu při jednoosém a víceosém namáhání, srovnání s experimentálními daty, význam výsledků pro lokalizaci porušení a iniciaci lomu.
3. Poruchy v krystalech a jejich role v procesech deformace a porušování.
4. Fyzikální principy mezních stavů materiálů. Plastická deformace. Křehký, kvazikřehký, tvárný, únavový a creepový lom. Iniciace a šíření únavových trhlin v módech I, II a III.
5. Kvantitativní fraktografie. Parametry 3D topografie lomových povrchů. Makro a mikromorfologie. Rekonstrukce procesu porušování z morfologie lomové plochy.
6. Keramické materiály: nukleace mikrotrhlin a lomová houževnatost, metody zvyšování houževnatosti.
7. Polymerní materiály: mikrostruktura, viskoelasticita, mezní stavy.
8. Kompozity: základní typy, mechanické vlastnosti, šíření únavových trhlin.
9. Nanomateriály: objemová nanostruktura, deformační mikromechanizmy, mechanické vlastnosti.
10. Materiály s tvarovou pamětí: jev tvarové paměti, termomechanické a únavové charakteristiky.
11. Materiály s povrchovými vrstvami: mikromechanizmy porušování a degradace vrstev, únavové lomy.
Cíl:
Není specifikováno.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních programech