• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Zpracování a recyklace odpadů

Kód předmětu: FSI-KOD
Akademický rok: 2011/2012
Typ předmětu: povinný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Pochopení současné legislativy k ochraně životního prostředí a zejména zákona o odpadech. Znalost procesů recyklace a procesů probíhajících při zneškodňování tuhých průmyslových odpadů.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní znalosti z oblasti chemie, vzniku a zneškodňování odpadů.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na zneškodňování tuhých komunálních a průmyslových odpadů skládkováním a kompostováním a především na recyklaci vybraných materiálů. V úvodní části kurzu je posluchač seznámen se současnou legislativou o ochraně životního prostředí, odpadech a relevantními zákony a předpisy. Následuje vlastní rozdělení odpadů. V další části se posluchač seznámí s metodami kompostování odpadu a s možnostmi využití kompostu, se skládkováním odpadů a s rekultivací uzavřených skládek. Velká část kurzu je věnovaná recyklaci vybraných materiálů, popisu jednotlivých recyklačních technologií. Hlavní části kurzu byly zpracovány na základě materiálů poskytnutých University of Manchester, Institut for Science and Technology v rámci projektu TEMPUS.
Doporučená nebo povinná literatura:
Kiely Gerard: Environmental engineering. McGH, London 1998. ISBN: 0071164243.
Plán Odpadového hospodářství ČR na roky 2015 až 2024 (CS)
C. Ludwig, S. Hellweg, and S. Stucki, Municipal Solid Waste Management: Strategies and Technologies for Sustainable Solutions, Springer, 2002. (EN)
Jurnik A.: Ekologické skládky. ALDA Olomouc 1999.
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění
Weiner, Ruth F.: Environmental engineering. Elsvier. 2003. ISBN: 0750672943
Aktuální legislativní normativy ČR a EU v dané oblasti
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet je udělen za aktivní účast na všech cvičeních, seminářích, exkurzích a za vypracování semestrální práce. Zkouška probíhá formou písemného testu s následnou diskuzí k otázkám.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod. nepovinná

Osnova:

1. Legislativa ČR k ochraně životního prostředí. Zákon o odpadech.
2. Druhy průmyslového odpadu. Druhy komunálního odpadu.
3. Druhy skládek. Rizikové faktory skládek TKO. Izolace skládek proti úniku škodlivin.
4. Skládkový plyn, jeho složení. Využití a zneškodňování skládkového plynu.
5. Kompostárny, hlavní typy a způsoby zpracování kompostu.
6. Rekultivace skládek TKO.
7. Recyklace plastů.
8. Recyklace skla.
9. Recyklace papírů.
10. Recyklace textilu.
11. Recyklace kovového šrotu.
12. Recyklace organického odpadu.
13. Recyklace kalu z ČOV.

Cvičení: 13 hod. povinná

Osnova:

1. Zadávání semestrálních prací. Povinnosti původce odpadů.
2. Plány odpadového hospodářství.
3. Identifikační list nebezpečného odpadu.
4. Katalog odpadů.
5. Kompostování, odpady z údržby zeleně.
6. Tepelné využití odpadů.
7. Spalování biomasy.
8. Třídění odpadů.
9. Recyklace stavebních materiálů.
10. Preventivní přístup k ochraně životního prostředí – čistší produkce.
11. Exkurze - skládka nebezpečného odpadu.
12. Exkurze - spalovna odpadů.
13. Prezentace semestrálních prací.
Cíl:
Získat základní přehled o jednotlivých možnostech zpracování tuhých komunálních a průmyslových odpadů, o výhodách a nevýhodách daných procesů z hlediska vlivu na životní prostředí. Seznámení s procesy, které probíhající ve skládce odpadů a seznámení s rizikovými faktory skládkování tuhých odpadů. Detailní obeznámení s metodami recyklace vybraných komponentů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je pravidelně kontrolována. Poznámky ze zameškaných cvičení je nutné doplnit a předložit ke kontrole vyučujícímu.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Ing. Andrea Tabasová, Ph.D.
Osnova: 1. Stav životního prostředí v ČR.
2. Legislativa ČR k ochraně životního prostředí (OŽP).
3. Orgány státní zprávy činné při OŽP.
4. Zákon o odpadech 185/2001.
5. Druhy průmyslového odpadu.
6. Druhy komunálního odpadu.
7. Rizikové faktory skládek TKO.
8. Izolace skládek proti úniku škodlivin.
9. Vodní bilance skládky, vznik a zneškodňování výluhu
10. Skládkový plyn, jeho složení.
11. Využití a zneškodňování skládkového plynu.
12. Kompostárny, hlavní typy a způsoby zpracování kompostu.
13. Rekultivace skládek TKO.
Cvičení: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Ing. Andrea Tabasová, Ph.D.
Osnova: Diskuze a semináře k tématům přednášených okruhů.

Zařazení předmětu ve studijních programech