• Noc vědců 2017
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra
 • Zvut.cz

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Urbanismus


Zkratka: URBAN
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Architektura a urbanismus
Fakulta: Fakulta architektury
Akademický rok: 2014/2015
Profil oboru:
Schopnost doktoranda samostatně vědecky pracovat na zvoleném problému,
zvládnutí metodiky vědecké práce, zejména analýzu problému a syntézu získaných poznatků a jejich tvůrčí aplikaci do navrhovaného řešení.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent je připraven k samostatné badatelské a vědecké práci v oblasti teorie architektury a urbanismu, je schopen samostatně a na vědecké úrovni řešit praktické problémy v oboru architektury a urbanismu, publikuje výsledky své praktické i teoretické činnosti, a to i v některém ze světových jazyků, je schopen pedagogického působení na vysoké škole.
Profesní profil absolventů s příklady:
Vědecko-výzkumná pracoviště zaměřená na problematiku architektury a urbanismu.
Vysoké školy, na nichž se vyučuje obor architektura a urbanismus.
Orgány státní správy (odbory výstavby všech stupňů, odbory územního plánu apod.), specializovaných organizací a úřadů (např.památkové péče) apod.
Garant oboru: prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Nové trendy hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaných územích

  V poslední době se lze stále častěji setkat se snahou o hospodaření s dešťovou vodou v intravilánu měst a obcí. Předmětem doktorské práce je účelné zakomponování vodních ploch a nádrží do veřejných prostorů měst a obcí, což představuje řešit je v souvislostech pro konkrétní situaci.

  Školitel: Lhotáková Zdenka, doc. Ing., CSc.
 2. Principy kompaktního města

  V evropském kontextu je tradiční uspořádání kompaktního města potvrzením vlastní urbánní evropské identity města s trvalou kulturní hodnotou a současně také jedním z principů aplikace udržitelnosti.

  Školitel: Františák Luboš, Ing. arch., Ph.D.
 3. Proměny veřejných prostranství

  Dnešní město a jeho veřejná prostranství jsou vystaveny měnícím se společenským požadavkům. Společenské změny jsou rychlejší, než schopnost fyzické struktury měst se přizpůsobit. Městský organizmus, ve kterém dříve probíhal plnohodnotný život, se často rozpadl na nahromadění budov a aut. Jakou úlohu sehrají veřejná prostranství v našich městech v soudobé postindustriální společnosti?

  Školitel: Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.
 4. Proměny vodních toků a ploch ve veřejných prostorách měst a obcí

  Přestože v mnohých urbanizovaných územích nacházíme dnes vodní toky a plochy, je třeba se věnovat novým formám jejich vhodného začlenění do veřejných prostorů měst a obcí. Předmětem doktorské práce bude účelné zakomponování vodních ploch a nádrží do veřejných prostorů sídel.

  Školitel: Lhotáková Zdenka, doc. Ing., CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-D01 Metodika vědecké práce cs  3  zimní P zk   ano
FA-D02 Teorie a vývoj urbanismu cs  3  zimní P zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-D04 Světový jazyk cs  3  letní P zk   ano
FA-D03 Teorie a vývoj architektury cs  3  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FA-DU2 Prognózování, plánování a řízení urba... cs  3  letní PV zk   ano
FA-DU4 Rozvoj a koordinace technické infrast... cs  3  letní PV zk   ano
FA-DU1 Rozvoj měst a regionů cs  3  letní PV zk   ano
FA-DU3 Tvorba a ochrana krajiny cs  3  letní PV zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FA-DU5 Koncepce rozvoje měst cs  3  zimní PV zk   ano
FA-DU8 Počítačová podpora v urbanistické tvorbě cs  3  zimní PV zk   ano
FA-DU6 Problémy městských center cs  3  zimní PV zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-D05 Státní doktorská zkouška cs  3  letní P zk   ano