• Noc vědců 2017
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra
 • Zvut.cz

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Architektura


Zkratka: ARCH
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Architektura a urbanismus
Fakulta: Fakulta architektury
Akademický rok: 2014/2015
Profil oboru:
Schopnost doktoranda samostatně vědecky pracovat na zvoleném problému,
zvládnutí metodiky vědecké práce, zejména analýzu problému a syntézu získaných poznatků a jejich tvůrčí aplikaci do navrhovaného řešení.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent je připraven k samostatné badatelské a vědecké práci v oblasti teorie architektury a urbanismu, je schopen samostatně a na vědecké úrovni řešit praktické problémy v oboru architektury a urbanismu, publikuje výsledky své praktické i teoretické činnosti, a to i v některém ze světových jazyků, je schopen pedagogického působení na vysoké škole.
Profesní profil absolventů s příklady:
Vědecko-výzkumná pracoviště zaměřená na problematiku architektury a urbanismu.
Vysoké školy, na nichž se vyučuje obor architektura a urbanismus.
Orgány státní správy (odbory výstavby všech stupňů, odbory územního plánu apod.), specializovaných organizací a úřadů (např.památkové péče) apod.
Garant oboru: prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Architektura a umění v architektuře – stav věci v Evropě před železnou oponou (místně nikoliv časově)

  Současné trendy aplikace umění v architektuře. Spojnice architektury a umění . Jak v Evropě spolupracuje architekt a umělec. Existuje ještě společný prostor architektury a umění; pokud ano, jak je pojímán a utvářen?

  Školitel: Pelčák Petr, prof. Ing. arch.
 2. Aspekty světla v sakrální architektuře.

  práce se bude zabývat aspekty světla v sakrálním prostoru Katolické církve.Cílem bude definovat širokou symboliku světla a její souvislosti a důsledky v historické a současné architektuře. Průběh studia bude opřen o zkušenosti školitele s výsledky dlouhodobé tvůrčí práce na realizacích úprav prostor pro římskokatolickou liturgii

  Školitel: Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.
 3. Soudobé mechanizmy rozvoje měst – evropské trendy

  Na základě analýzy důležitých evropských projektů nových městských čtvrtí budou posouzeny obdobné urbánní struktury v českých městech. Provedeno stanovení rámce spolupráce mezi městskou samosprávou, architektem/urbanistou a developerskými subjekty.

  Školitel: Pelčák Petr, prof. Ing. arch.
 4. Společenské determinanty architektury měst

  Paralely a vztahy měst - myšlenkových center, které ve své době udávaly směr a ve kterých nové směry vznikaly. Sledování linie zrození města, jeho vzestupu, vrcholu a úpadku na pozadí celosvětových souvislostí.

  Školitel: Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
 5. Typologické prvky staveb pro bydlení

  Každá typologie nese určité typické a jedinečné znaky jak v dispozici, tak ve stavební struktuře. Jejich podoba a forma doznává proměn v kontextu času a nároků a potřeb uživatel. Práce povede k vytipování základních kategorií typologických prvků staveb určených pro bydlení. A to z hlediska historického vývoje, vztahu ke konstrukci a materiálu i funkci daného vnitřního prostoru. Součástí výstupu bude i vytýčení možného směrování jejich dalšího vývoje.

  Školitel: Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
 6. Zásady navrhování energeticky účinných slaměných staveb

  Doktorandská práce má prověřit problematiku navrhování slaměných budov v klimatických, stavebních a právních podmínkách ČR, tak aby splňovaly požadavky udržitelných staveb.

  Školitel: Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-D01 Metodika vědecké práce cs  3  zimní P zk   ano
FA-D02 Teorie a vývoj urbanismu cs  3  zimní P zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-D04 Světový jazyk cs  3  letní P zk   ano
FA-D03 Teorie a vývoj architektury cs  3  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FA-DA1 Architektonická typologie cs  3  letní PV zk   ano
FA-DA4 Konstrukce v architektuře cs  3  letní PV zk   ano
FA-DA7 Prostředí v architektuře cs  3  letní PV zk   ano
FA-DA8 Stavitelství v architektuře cs  3  letní PV zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FA-DA3 Interiér a výstavnictví cs  3  zimní PV zk   ano
FA-DA2 Ochrana a obnova památek cs  3  zimní PV zk   ano
FA-DA6 Výpočetní technika v architektuře cs  3  zimní PV zk   ano
FA-DA5a Výtvarné dílo v architektuře cs  3  zimní PV zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-D05 Státní doktorská zkouška cs  3  letní P zk   ano